Republika e Kosoves

Ferizaj

Thirrja Publike për mbështetje financiare publike për financimin e Projekteve / Programeve të OJQ-ve: që kontribuojnë në zhvillimin dhe mbështetjen e kategorive sociale, personave me nevoja të veqanta me prioritet ngritjen e mirëqenies së fëmijëve me nevoja të veqanta në Komunën e Ferizajt.

Data e hapjes së Thirrjes: 20.05.2020

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 10.06.2020


1. Udhëzimet për aplikantët 2020

2. Aplikacioni për projekt propozim DSHMS

3. Formulari i propozim buxhetit për OJQ Individ

4. Forma e deklaratës për financimin e dyfisht

5. Formular i deklaratës së partneritetit – DSHMS

6. Forma e deklaratës së projekteve të financura

7. Deklaratë mbi aktivitetet e përshkruara për (1)

8. Formular i raportit financiar të projektit-D

9. Përgatitja – buxheti – DSHMS

10. Raporti – Narrativ – DSHMS