Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Ferizaj

Thirrja Publike për mbështetje financiare publike për financimin e Projekteve / Programeve të OJQ-ve dhe individëve që kontribojnë në zhvillimin dhe avancimin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Ferizajt.

Data e hapjes së Thirrjes: 15.01.2021

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve: 04.02.2021


1.Udhezimi per Aplikant DKRS

3.Formulari i propozim-buxhetit për OJQ_Individë

4.Forma e deklarates per financimin e dyfishte

5.Formular i deklarates se partneritetit DKRS

6.Forma e deklarates se projekteve te financuara DKRS

7.Deklarate mbi aktivitetet e pershkruara per kontraktoret DKRS

9.Formular i raportit financiar te projektit DKRS

10.PERGADITJA BUXHETIT DKRS

Aplikacioni për individ

Aplikacioni për OJQ

DKRS thirrja

DKRS- Thirrje Publike 2021

DKRS- Thirrje Publike 2021

Raporti Narrativ DKRS