Republika e Kosoves

Ferizaj

Plani i veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian ne Komunën e Ferizajt 2017-2021

2019/02/12 - 10:08

Plani i veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian ne Komunën e Ferizajt 2017-2021

Forma e aplikacionit: Plani i veprimit për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian ne Komunën e Ferizajt 2017-2021