Republika e Kosoves

Ferizaj

Ambasadat / zyrat ndërlidhëse

Ambasada e Gjermanise  http://www.pristina.diplo.de/

Ambasada e Zvicrës         https://www.eda.admin.ch/pristina

Ambasada Franceze        https://kosovo.ambafrance.org/

 

OSBE – Misioni në Kosovë        http://www.osce.org/
BE – Bashkimi Evropian            http://europa.eu/old-address.htm
EUSRK                                          http://www.eusrinkosovo.eu/
UN-HABITAT                              http://www.unhabitat-kosovo.org/
KFOR                                            http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
UNMIK –                                      http://www.unmikonline.org/pages/default.aspx
KE – Këshilli i Evropës              http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal
Zyra Civile Ndërkombëtare     http://www.ico-kos.org/
UNDP                                           http://www.ks.undp.org/
IOM                                              http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp