Republika e Kosoves

Ferizaj

RREGULLORE (QRK) – NR. 04 2015 PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË_KOSOVËS (1)

2019/02/26 - 12:06

Forma e aplikacionit: RREGULLORE (QRK) – NR. 04 2015 PËR KODIN E MIRËSJELLJES NË SHËRBIMIN CIVIL TË REPUBLIKËS SË_KOSOVËS (1)