Republika e Kosoves

Ferizaj

Florim Bajrami

2014-2015    Diploma LLM – Master specializuar në Drejtat Civile

2007-2011  Diploma në Studimet themelore Universitare Juridik i Përgjithshëm

1992-1995   Diploma Studimet e mësimeve të larta të shkollimit teknik.

1986-1989   Diploma në mësimet studimit Sekondar në Ferizaj

2003-2003   Diploma Cambridge studimet për gjuhë Angleze

1999-1999   Diploma në vijimin dhe mbarimin me sukses të aftësive kompjuterike

AFTËSIMET TJERA PROFESIONALE DHE FAKTE RELAVANTE

2016 Trajnimit për provim të Jurisprudencës vijues i rregullt në trajnimin 8 javor të organizuar nga OAK Oda e Avokateve të Kosovës, duke u përgatitur në fusha dhe lëmi të ndryshme të jurisprudencës, bazuar në ndarje ekipore dhe komunikim të hapur për të thelluar njohuritë në fushën e jurisprudencës dhe ngritjes së aftësive. Trajnimet kanë ofruar qasje cilësore dhe shërbejnë si një rrjet i rëndësishëm për mobilizimin e juristëve, që janë në proces për kandidatë potencial për  provimi të Jurisprudencës.

2016 Trajnim në gjykimet e Simuluara të drejtpërsëdrejti në seance ushtrimi (zgjidhja e martesës)

2012  Certifikata mbi trajnimin profesional në Aftësi shkrimi dhe raportimi

2012 Certifikata mbi trajnimin profesional Monitorimi, Raportimi dhe Avokimi për të Drejtat e Njeriut

2009  Intervnimi dhe puna e zgjidhjes opcionale dhe profesionale rreth te Drejtave të Komuniteteve

2008  Të Drejtat ndërkombëtare te Njeriut

2008  Anti-Diskriminimi, Menagjimi i të Drejtave të  Njeriut dhe Komuniteteve

2004  Biznese dhe Korrespodence.

2003  Trajnim mbi vetëdijesimin mbi barazinë gjinore

2001  Certifikata mbi trajnimet tjera profesionale dhe Aftësitë tjera si Konfliktet dhe Analizat

2001  Të kuptuarit dhe zgjedhja e Konflikteve 6 Qershor

2001  Trajnimin mbi Konfliktet dhe Ndërmjetësimin

2000  Certifikata mbi trajnimin profesional kursi i Gjuhës Angleze(intermediate)

2000  Certifikata mbi trajnimin profesional kursi i Gjuhës Angleze(Upper Intermediate)

1999  Certifikata vlerësimi  gjatë punës si Përkthyes i gjuhës .Angleze  në KFOR Operation Allied Forc

HISTORIA E MË HERSHËM E PUNËSIMIT

04/04/1999–01/04/2000 Përkthyes i Gjuhës Angleze në kampin ” Bondsteel” Ferizaj

Batalioni Amerikan në Sojevë në -Ferizaj baza ushtarake, Ferizaj (Kosovë) Kemi punuar si përkthyes/Interpreter në bazën ushtarake dhe kemi kryer detyra kryesisht detyra sa i përket përkthimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe si dhe anasjelltas, gjithashtu kemi përgatitur disa shënime të data bazës sa i përket punës administrative për përgjegjësitë e punëtorëve civil, në kampin ushtarak duke përkthyer edhe asistuar në planifikimin e ndërtimit kryesisht.

 

2000 -2001  Këshilltarë/Zyrtarë Lokal për Ndërmjetësim pranë ODIHR-OSBE

Organizata për Institucionet të Demokracisë dhe të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim me OSBE-

Zyrtarë Ndërmjetësues duke bashkëpunuar me institucionet Lokale komunale mbi të Drejtat e Njeriut dhe promovuar dhe implementuar projektet e ndryshme të cilat kane qenë pjesë përbërëse për zhvillim Demokratik Konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtare  si UNHCR, ICO,UNMIK,KFOR, UNDP, CARE International, IOM etj, si dhe përfaqësuesit e pushtetit lokal mbi procesin e Edukimit, Punësimit -Kthimit, asistenca sociale dhe projekte tjera mbi Promovimin  dhe respektimin e Të Drejtave të Njeriut.

04/04/2000–13/12/2001 Sekretar për Drejtat e Njeriut-Sundimit dhe Ligjit OSBE Organizata për Bashkëpunim dhe Koordinim në Evropë OSBE Misioni në Kosovë, Ferizaj (Kosovë) Përkthim në ligje në mënyrë simulative ,mbrojtje, promovim i të Drejtave të Njeriut shkeljet e të Drejtave të Njeriut ,monitorues mbi sundimin ligjin ,si dhe shkeljet dhe të drejtat e njeriut ato fondamentale duke mbikëqyr në ligjet drafte rregullore dhe akte tjera ligjore si dhe organizim të trajnimeve mbi të Drejtat e Njeriut duke i përfshirë edhe komunitetet, personat me aftësi të veçante, të kthyerit, të Drejtat e grave ,të fëmijëve dhe  obligime të tjera të kërkuara si në kontratë.

06/05/2001–16/09/2014 Asistent/ për të Drejtat e Njeriut OSBE Misioni në Kosovë

Misioni i OSBE-së Regjioni i Gjilanit, Gjilan (Kosovë) Departamenti për të Drejtat e Njeriut sundimi dhe Ligji, në regjionin e Gjilanit Të Drejtat e Njeriut, Sundimi ligji ,monitorimi i shkeljeve të Drejtave të njeriut detyrat sipas kontratës , duke vepruar në teren dhe raportuar ,por edhe vepruar në punët sekretarit ,pik dhe zyrtarë kontaktues në Departamenti mbi të Drejtat e Njeriut për komunitete por edhe të tjerët.

02/02/2015–07/09/2016 Zyrtarë për Projekte Zhvillim Ekonomik dhe Punësim

VoRAE Zëri i komuniteteve – Departamenti Ekonomik, Prishtinë/Graqanicë (Kosovë) Zhvillime në trajnime të ndryshme për zhvillim të ekonomik, përpilimi i projekteve dhe implimentimi i projekteve ,organizimi i tryezave të rrubullakta duke përpiluar Strategji në lidhje me punësimin, vet punësim dhe projekteve të vogla biznesore  në bashkëpunim me Ministritë përkatëse si dhe Qeverinë e RKS-së  gjithashtu në bashkëpunim me shoqatat dhe shoqëritë civile mbi implimentimin dhe realizimine projekteve të financuara nga HEKS Zvicran  fonde të përkrahura me 50%.

23/03/–/31/03/2017 Këshilltarë i lart Ligjorë në Kuvendin e Republikës së Kosovës

Si këshilltarë ligjorë përkrahur nga Këshilli Britanisë në bashkëpunim me Departmentin për qeverisje të mirë sundim dhe ligj ,për periudhën kohore i obliguar për  6+ Deputetet e Kuvendit, të këshilloj dhe shprehë opinionin ligjorë  duke përkrahur edhe mekanizmat si dhe mjetet e aplikuara parlamentare, përgjegjës ligjorë për t’i ju ofruar drafte në të shkruarduke i përkrahur në analizën rishqyrtimit të ligjeve të aplikuara në fusha të ndryshme gjithashtu duke sugjeruara ligjet me fokus të veçante për atë fushe ligjore si parapërgatitjeje e pjesëmarrjeve në takimet si (AoK) e komisionet parlamentare.

15/01/2017 – 15/5/2018  Koordinator për të Drejtat e Njeriut

Si Koordinator për të Drejtat e Njeriut VoRAE Zëri i komuniteteve OJQ – përgjegjëse për organizimin, monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e aktiviteteve që lidhen me Departamentin e të Drejtave të Njeriut Puna në konsultim të ngushtë dhe nën mbikëqyrjen e OJQ-së me Menaxherin e Programit. Organizimi, koordinimi, mbikëqyrja, monitorimi dhe raportimi i aktiviteteve në lidhje me të Drejtat e Njeriut mbi komunitetet në një zonë të projektit. Ndërtimi dhe mbajtja e marrëdhënieve të mira bashkëpunimi si dhe bashkëpunimi me partnerët e projektit në zonën e projektit. Bashkëpunimi i ngushtë me komunat përfshin komunitetet në grupet punuese dhe takimet e planit të veprimit. Organizimi i takimeve me OJQ-të dhe vullnetarët për të krijuar grupe advokuese. Organizimi i trajnimeve për OJQ-të në mënyrë që ata të mund të ndikojnë në proceset vendimmarrëse në nivel lokal dhe qeveritar. Përgatitja dhe lehtësimi i takimeve dhe aktiviteteve të tjera për të rritur njohuritë mbi vullnetarizmin dhe aktivizmin midis komuniteteve me ekspertët e partnerëve të projektit, përfaqësuesit qeveritarë dhe të rinjtë etj.

15/5/2018 – 31.07.2018 Drejtor Ekzekutiv në OJQ “Shoqëria Demokratike”

Ndërtimi dhe mbajtja e marrëdhënieve të mira bashkëpunimi si dhe bashkëpunimi me partnerët e projektit në avokim, të drejtat e njeriut fusha edukimit dhe arsimit mbikëqyrja e stafit pse anëtarë gjegjësisht monitorimin e sistemit demokratik qeverisës dhe projekte të tjera në subjektin e ngritjes së vetëdismit për martesat e herëshëme, ndërmjetësimi dhe lobimi në segmentin e punësimit dhe përkrahje klientëve palëve mbi këshillat juridike falas dhe shërbime tjera asistuese juridike lobim  ndërmjetësues në rastet e të drejtave dhe kërkesat e anëtarëve të komuniteteve etj.

PJESËMARRJE NË TRYEZAT E  FUNDIT____________________________________________________________________________

o             Pjesëmarrja Simulim i Gjykimit për “Ditët e Avokatisë”, nga Oda e Avokatëve e Kosovës, e cila u mbajt në Sallën e Gjykimit të Kolegjit Evropian “Juridica” 2016.

o             Pjesëmarrja në tryezë të organizuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës Marrëdhëniet Ndërkombëtare  e mbajtur në Prishtinë 2016 . ku temat e konferencës ishin:

  1. a) Bashkëpunimi i Kosovës me Diasporën ne ofrimin e shërbimeve juridike.
  2. b) Gjetja e formave të bashkëpunimit në ofrimin e shërbimeve juridik nga Juristët dhe Avokatët e Diasporës.
  3. c) Gjetja e formave të bashkëpunimit në lëmine penale, sfidat.
  4. d) Gjetja e formave te bashkëpunimit ne lëmine civile – komerciale.

 

o             Teknikat e hartimit të ligjeve në Kosovë ,Strategjia e komuniteteve.

o             Interpretimi i ligjeve.

o             Zbatueshmëria e ligjeve në praktikë.

o             Mbrojtja e pronësisë sipas protokollit 1 të Konventës Evropiane.

o             Transaksionet afariste në ekonominë e tregut dhe të arbitrazhi.

o             E drejta biznesore.

o             Menaxhimi në ekonomi sipas rregullave ligjore.

o             Lidhja dhe zgjidhja e martesës sipas LFK-së.

o             Zgjidhja e martesës.

o             E drejta familjare.

o             E drejta trashëgimore.

o             Mbrojtja e lirive dhe e të drejtave të njeriut.

o             Pjesëmarrja në tryezë të organizuar nga Qeveria segmenti për Punësim Draft Strategjia për integrim. Kjo tryezë u mbajt më dt. 20 dhjetor 2015.

TEMAT E PREZENTUARA ,SI TRAINER, NË DISAINSTITUCIONE

AFTËSI DHE KOMPETENCA SOCIALE

Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, duke konsideruar aftësitë e mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në shumë aktivitete grupore

AFTËSI DHE KOMPETENCA ORGANIZATIVE

Aftësi të dëshmuara në organizimin e ushtrimeve dhe provimeve në punë dhe në Fakultet

AFTËSI DHE KOMPETENCA  TJERA

Fleksibil, komunikativ, me sportet si hobi, posaçërisht futbollin dhe basketbollin

Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, duke konsideruar aftësitë e mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në shumë aktivitete grupore

AFTËSI DHE KOMPETENCA KOMPJUTERIKE________________________________________________________

Njohuri të shkëlqyeshme të MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Project), Open Office, programe profesionale internet outlookdhe(Maple , etj)