Republika e Kosoves

Ferizaj

Emri Mbiemri                          Titulli E-mail
1 Selvete Bajraktari Bytyqi Udhëheqëse e Sektorit për Arsim selvete.bajraktari@rks-gov.net