Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Harta Zonale e Komunës së Fushë-Kosovës 2020-2028_versioni shqip

Harta Zonale e Komunës së Fushë-Kosovës 2020-2028_versioni serbisht

1.0 – Harta e Vendbanimeve Joformale

2.0 Harta e te dhenave bazë

3.0 Harta e sipërfaqeve dhe ndertimeve me rendesi per Kosoven

4.0 Harta e shfrytezimit baze te tokes

5.0 Harta e Zonale e shfrytezimit te tokes bujqesore

6.0 Harta e zonave mbishtresore

7.0 Harta e infrastruktures rrugore

8.0 Harta e infrasruktures publike dhe sociale

9.0 Harta e rrjetit të ujësjellësit

10. Harta e rrjetit te kanalizimit

11. Harta e sistemit te drenazhimit

12. Harta e sistemit te ujitjes

13. Harta e rrjetit te shperndarjes lokale me energji termike

14.0 Harta e rrjetit te telekomunikacionit dhe instalimet e ngjashme

15. Ndertesa dhe hapesira per riciklim dhe dekompozim

16. Harta e zonave te mbrojtura

17. Harta e brezave Mbrojtës

18. Harta e Planeve Rregulluese