Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

Informat nga Komiteti për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport (AKRS)

2022/10/27 - 8:27

Ligji për vetëqeverisjen lokale dhe udhëzimi administrativ (LVL & UA), ka paraparë funksionimin e Komiteteve të ndryshme me qëllim të qeverisjes së mirë të nivelit lokal.

Kuvendi Komunal në Fushë Kosovë, para disa muajve ka zgjedh Komitetin këshillëdhënës për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport (AKRS) me ketë përbërje:

  1. Shemsije Fetahu – kryetare
  2. Fitore Simnica  – nënkryetare
  3. Jahush Krasniqi – anëtar
  4. Vlonjat Hasani  – anëtar
  5. Migjen Kolshi  – anëtar

Aktiviteti i parë: Komiteti i AKRS, menjëherë pas zgjedhjes, hartoi Planin e punës për vitin 2022–23, por edhe kornizën fillestare të veprimit strategjik për 4 vitet e ardhshme !

Aktiviteti i dytë: Komiteti i AKRS, bazuar në kompetencat ligjore, përcaktoi dhe e definoi  Misionin dhe  vizionin për periudhën e ardhshme në kuadër të fushave që i mbulo, si në vijim:

Misioni: Identifikim i gjendjes reale në fushat (AKRS), me këndvështrim të aspekteve shoqërore, legjislative dhe materiale me interesi për shoqërinë në F. Kosovës dhe më gjerë.

Vizoni: Ndërtim dhe formësim të portretit identifikues të AKRS, për karakteret dhe vlerat e saja dalluese, me synim për avancimi të Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Aktiviteti i tretë:

Komiteti i AKRS, përcaktoi metodat dhe dinamikën e punës, bazuar në kritere:

  1. Profesionalizim, udhërrëfyes për analizë dhe vlerësime objektive të fushave që trajtohen nga ana e AKRS.
  2. Paanshmëria, përzgjedhje e fushave për analizë, por edhe shmangie të përfaqësimit të interesave grupore apo klanore.
  3. Rekomandimet dhe propozimet për politikat komunale, argumentime konkrete, duke mbështetur kërkesat reale të fushave që i trajton AKRS.