Republika e Kosoves

Fushë Kosovë

THIRRJE PËR GRANTE

2021/03/09 - 4:20

Kosova-Women 4 Women në kuadër të projektit “Mundësitë e përmirësuara të vetë-punësimit dhe punësimit” I SEE që financohet nga Agjencioni Austriak per Zhvillim (ADA) me fondet e Koorporatës Austriake për Zhvillim (ADC), parasheh që për bizneset e grave të ndajë grante me shumë deri në 3,500.00 EUR. Këto grante do të ndahen në formë të bashkëfinancimit me 20% pjesëmarrje të biznesit. Poashtu, përfitueset e grantit do të përfitojnë edhe nga këshillimet rreth biznesit që iu ofron projekti.

Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i pozitës së grave në ekonomi dhe në tregun e punës në rajonin e Prishtinës dhe Ferizajt që përfshinë komunat: Prishtinë, Fushë Kosovë, Drenas, Gracanicë, Lipjan, Novobërdos, Obiliq, Podujev, Ferizaj, Hani i Elezit, Kacanik, Shtërpcë dhe Shtime.

Qëllimet e grantit janë:

Të gjithë aplikantët e interesuar duhet të plotësojnë aplikacionin përkatës së bashku me dokumentacionin e kërkuar në formën PDF, në e-mail adresën grants@k-w4w.org.

Afati për aplikim është deri më 19  mars 2021

Per Udhezuesin per Grante dhe Formen e Aplikimit klikoni ne faqen:

http://www.k-w4w.org/sq/l/mundesi/thirrje-per-grante/