Republika e Kosoves

Gjakovë

Centrala

Tel: 0390 321 100

Qendra Informative

0800 60000 & 0800 60001

Kabineti i Kryetarit të Komunës

Tel. 0390 330 183 / 038 200 44 001

Zyra për marrëdhënie me publikun
Tel. 038 200 44082

Drejtoria e Administratës së Përgjithëshme
Tel. 038 200 44 003

Udhëheqësi i Sektorit të Gjendjes Civile
Tel. 038 200 44 038

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Tel. 038 200 44 043

Drejtoria për Punë Inspektuese
Tel. 038 200 44 050

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
Tel. 038 200 44 051

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Tel. 038 200 44 008

Drejtoria Buxhet dhe Financa
Tel. 038 200 44 016

Sektori i Tatimit në Pronë
Tel. 038 200 44 034 / 038 200 44 035

Drejtoria për Shërbime Publike
Tel. 038 200 44 046

Drejtoria për Ubranizëm dhe Planifikim
Tel. 038 200 44 010

Sektori i Urbanizmit
Tel. 038 200 44 012

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë
Tel. 038 200 44 013

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim
Tel. 038 200 44 055

Drejtoria për Arsim
Tel. 038 200 44006

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik
Tel. 038 200 44 049

Sektori i Biznesit
Tel. 038 200 44 040

Zyra Komunale për Komunitete
Tel. 038 200 44 058