Republika e Kosoves

Gjakovë

Procesverbali i debatit publik