Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Gjevalin Nikollbibaj