Republika e Kosoves

Gjakovë

Ekstraktet e procesverbaleve te kuvendit