Republika e Kosoves

Gjakovë

B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve-Ndertimi dhe sanimi i ujrave te zeza dhe atmosferik

2020/05/19 - 12:00

Forma e aplikacionit: B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve-Ndertimi dhe sanimi i ujrave te zeza dhe atmosferik