Republika e Kosoves

Gjakovë

Shërbimet

Përgjegjësit dhe detyrat e Drejtorisë për Punë Inspektuese

Drejtoria për Punë Inspektuese është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve dhe dispozitave të rregulloreve komunale në lëmin e: Inspektoratit të Ndërtimit, Inspektoratit Sanitar, Inspektoratit të Veterinarisë, Inspektoratit të Tregut, Inspektoratit të Shërbimeve Publike, Komunikacionit, Inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Inspektoratit të Bujqësisë.

Në kuadër të Drejtorisë për Punë Inspektuese funksionon:

 Sektori i Ndërtimit

 • Udhëheqëse e Sektorit Donika Lama Efendia, kontakt: Donika.Lama@rks-gov.net

Sektori për Inspektime

 • Udhëheqës i Sektorit Artan Hoxha, kontakt: Artan.Hoxha@rks-gov.net

 

Sektori Ndërtimit

Inspektorët Komunal të Ndërtimit janë përgjegjës për:

 • Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve, shndërrimeve, si dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e zakonshme për mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje për ndërtim;
 • Inspektimin për plotësimin e kushteve urbanistiko-teknike;
 • Inspektimin e dokumentacionit teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimi i lejeve të përdorimit të objekteve);
 • Mbikëqyrjen e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje, përpilimin e procesverbaleve dhe miratimin e vendimeve për ndërprerjen e punëve ndërtimore;
 • Harton propozimet për marrjen e vendimeve për rrënim të objekteve  dhe nxjerrjen e  konkluzioneve përkatëse;
 • Inspektimin e kushteve dhe masave të sigurisë, që kanë të bëjnë me sigurimin e objektit dhe objekteve për rreth, si dhe masat për sigurinë e komunikacionit për rreth këtyre objekteve;
 • Vërtetimin e dokumenteve burimore, të cilat investitori duhet t’i këtë në dispozicion në vend ndërtim, në përputhshmëri me ligjin;
 • Përpilimin e procesverbaleve për gjendjen e punimeve në vend ndërtim, për respektimin ose mosrespektimin e kushteve të përcaktuara për ndërtim, cilësinë e punimeve dhe materialit ndërtimor;
 • Marrjen e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e parregullsive tekniko- procedurale;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera sipas te përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime

Inspektorët e Tregut janë përgjegjës për:

 • Mbikëqyrjen e përmbushjen e standardeve të mallrave pas vendosjes se tyre në treg dhe të shërbimeve;
 • Sigurinë e produkteve në treg;
 • Qarkullimin e produkteve nga metalet e çmuara;
 • Mbrojtjen e konsumatorëve;
 • Përshtatshmërinë teknike të produkteve;
 • Veprimtarinë turistike dhe hoteliere;
 • Veprimtarinë zejtare;
 • Mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në treg;
 • Mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme në treg;
 • Markimin e efikasitetit të energjisë se pajisjeve të amvisërisë;
 • Reklamimin e produkteve dhe shërbimeve;
 • Çmimet (përcaktimin dhe ekspozimin e çmimeve, pagesën dhe dhënien e faturave)
 • Kushtet për të bere biznes ne përputhje me aktet nënligjore të veçanta;
 • Shqiptimin e gjobave, hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime

Inspektorët Sanitar janë përgjegjës për:

 • Mbikëqyrjen e prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit, bartjes se ushqimit, pajisjeve, veglave të punës, dhe zbatimin e masave për pengimin dhe eliminimin e sëmundjeve ngjitëse;
 • Gjendjes shëndetësore te personave te cilët punojnë në punët me te cilat mund te rrezikojnë shëndetin e popullatës;
 • Ujit, objekteve, stabilimenteve dhe aparateve për furnizim me uji te pijshëm;
 • Përmbushjes se kushteve sanitaro-teknike dhe higjienike ne procesin e dhënies se lejeve ndërtimore, për te gjitha objektet e parapara me ligj;
 • Marrjes se masave mbrojtëse te shëndetit te popullatës nga veprimi i dëmshëm i produkteve te duhanit, dhe pirjes se duhanit ne vendet publike;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Eks-humimit dhe bartjen e personave te vdekur ne territorin e Kosovës dhe bartjen e personave te vdekur përtej kufirit;
 • Kryen dhe detyra tjera te përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime

Inspektorët e Veterinës janë përgjegjës për:

 • Kontrollimin e bagëtisë para dhe pas therjes dhe inspektimin e mishit të freskët;
 • Inspektimin e subjekteve afariste të cilët tregtojnë prodhime me origjinë shtazore;
 • Mbledh mostrat e produkteve me origjinë shtazore për analiza në institute përkatëse;
 • Inspekton tregjet e kafshëve, ambulancat veterinarë dhe përcjell fushatën e vaksinimit të kafshëve dhe shpendëve;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime

Inspektorët e Shërbimeve Publike janë përgjegjës për:

 • Inspektimin me qellim të mbrojtjes së sipërfaqeve publike (rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, shëtitoret, sipërfaqet e gjelbëruara dhe sipërfaqe tjera publike) nga dëmtimet, keqpërdorimet dhe shfrytëzimet e paautorizuara;
 • Bën verifikimin e dokumenteve burimore, të cilat shfrytëzuesit e hapësirës publike duhet t’i posedojnë, sipas ligjeve përkatëse dhe rregulloreve komunale;
 • Nxjerr vendime/urdhëresa lidhur me parregullsitë e paraqitura dhe ofron udhëzime juridike për palët;
 • Ndërmerr masa ndëshkuese ndaj shkelësve te ligjeve përkatëse dhe rregulloreve komunale, harton kërkesat për fillim te procedurës kundervajtëse dhe mbikëqyrë zbatimin e dispozitave për të cilat është i autorizuar;
 • Inspekton punimet e të gjithë operatorëve ekonomik/ndërmarrjeve, në sipërfaqet publike;
 • Kryen mbikëqyrje inspektuese me qellim mbrojtjen e sipërfaqeve publike, mbikëqyrë mirëmbajtjen e pastërtisë në sipërfaqet publike, nyjat sanitare publike, bartjen, deponimi dhe trajtimi i mbeturinave, përcjellja, trajtimi dhe pastrimi i ujërave të zeza dhe ujërave atmosferike, gjelbërimin, ndriçimi publik, tregjet, furnizimi me ujë-ujësjellësi, furnizimi i lagjeve me energji termike, rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime
Inspektorët e Bujqësisë janë përgjegjës për:

 • Inspektimin e tokave bujqësore sipas autorizimeve të përcaktuara me ligj;
 • Inspektimin e barnatoreve bujqësore dhe produkteve të cilat tregtohen;
 • Inspektimi i prodhimeve me prejardhje bimore;
 • Inspektimi i procesit për ujitjen e tokave;
 • Inspektimi i tregjeve dhe depove ku tregtohen produktet bimore, shtazore dhe pijet alkoolike;
 • Inspektimin e prodhuesve të ushqimit për kafshë dhe shpezë;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime

Inspektorët e Mbrojtjes së Mjedisit janë përgjegjës për:

 • Mbikëqyrjen e aktiviteteve që kanë ndikim në mjedis dhe kontrollon aplikimin  e standardeve për mbrojtjen e mjedisit;
 • Kontrollon kuotat e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës;
 • Mbikëqyr eksploatuesit e resurseve natyrore;
 • Mbikëqyr kompanitë publike që merren me menaxhimin e ujit te pijes, ujërave të zeza dhe mbeturinave;
 • Mbikëqyre aplikimin e masave  për mbrojtjen e biodiversitetit, ekosistemeve, zonave dhe objekteve që janë nën mbrojtje;
 • Përkrah aktivitetet për vetëdijesimin e qytetarëve dhe njëkohësisht në bashkëpunim me institucionet shkollore nxitë edukimin për mbrojtjen e mjedisit;
 • Shqipton gjoba, harton procesverbale dhe  fletëparaqitje penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Shërbimet Komunale të Drejtorisë për Punë Inspektuese:

 1. Kërkesë për kontrolle të lokalit për plotësimin e kushteve minimale higjieno-tekniko sanitare

Informacion
Pronari/personi përgjegjës i veprimtarisë ekonomike është i obliguar që të paraqes kërkese në arkivin e komunës për kontrolle të lokalit lidhur me konstatimin mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno-tekniko sanitare, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit për nga aspekti i hapësirave punuese si dhe stabilimenteve dhe pajisjeve. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj lokalin afarist me qellim të konstatimit të kushteve.

Baza ligjore

Rregullorja komunale numër 011-3370/2009 Mbi plotësimin e kushteve minimale higjino-tekniko sanitare, mbrojtjes ne pune dhe mbrojtjes se mjedisit për nga aspekti I hapësirave punuese si dhe stabilimenteve dhe pajisjeve.

Rregullorja Nr.011-43964/2015 “Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.
Ligji Nr.2004/18 Për tregtinë e brendshme, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-005.

 1. Kërkesë për certifikatën për shërbim me pije alkoolike

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i veprimtarisë ekonomike ku shërbehet me pije alkoolike është i obliguar që të paraqes kërkese në arkivin e komunës për tu pajisur me Certifikatën e punës me pije alkoolike. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj lokalin afarist me qëllim të konstatimit të kushteve.

Baza ligjore

Rregullorja Nr. 011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.

 1. Kërkesë për pëlqim sanitar për: Ndërtim dhe ri-ndërtim të objekteve

Informacion

Pronari/personi përgjegjës dhe organet e ndryshme janë të obliguar që të paraqesin kërkese në arkivin e komunës për pëlqim sanitar për ndërtim, ri-ndërtim të objekteve. Arkiva pritëse brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj vendin e përcaktuar në kërkesë me qëllim të konstatimit e kushteve.

 Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Rregullorja Nr.01-011-43964 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.

 1. Kërkesë për asgjësim të produkteve me afat të përdorimit të skaduar

 Informacion

Pronari/personi përgjegjës mund të paraqes kërkese në arkivin e Komunës me qellim të thirrjes për bashkëpunim për asgjësimin e produkteve jo të sigurta. Arkivi brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj veprimtarinë ekonomike.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Ligji Nr.04/L-078 Për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-189 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.04/L-07.

 1. Kërkesë për inspektim të rregullt i gjedheve para dhe pas therjes ne thertoret e licencuara

 Informacion
Pala bën kërkesën në arkivin e komunës e cila brenda 24 orëve dërgohet  të Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të ndërmerr masat ligjore të përcaktuara me ligj.

Baza ligjore:

Ligji Nr.2004/21 Për veterinarinë 

 1. Kërkesë për eks`humim

Informacion

Subjekti juridik apo fizik mund të paraqes kërkesën në arkivin e komunës për eks`humim. Arkivi brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të veproj.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës.

 1. Ankesat

Personat fizik dhe juridik të cilët kane ankesa dhe kërkesa të ndryshme për sa i përket fushë veprimtarisë se inspektorëve të Drejtorisë për Punë Inspektuese, mund të drejtohen në arkivin e komunës dhe të mbushin formularin e ankesës apo kërkesës. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell të inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj veprimtarinë vetëm nëse ankesa paralajmëron shkelje të dyshuara për të cilën parashihen fillimi i procedurës për kundërvajtje apo penale. Inspektori është i detyruar që konfrom ligjit të informoj parashtruesin e ankesës lidhur me gjendjen e konstatuar, respektivisht masat e ndërmarra në afatin ligjor.

Rregulloret e Komunës së Gjakovës nën mbikëqyrjen e Drejtorisë për Punë Inspektuese:

 1. Rregullorja Nr.011-3370 e datës 29.05.2009 E kushteve minimale higjieno-teknike mbi kryerjen e qarkullimit të mallit dhe kryerjen e shërbimeve në qarkullimin e mallit nga aspekti i hapësirave punuese, stabilimenteve dhe pajisjeve.
 2. Rregullorja Nr.352/01-22518/2018 e datës 28.07.2018 Për Shërbimet Publike dhe Rendin Komunal.
 3. Rregullorja Nr.011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.
 4. Rregullorja Nr.110/04-16377 e datës 06.07.2018 për Fillimin dhe mbarimin e orarit të punës se veprimtarive afariste dhe OJQ-ve në Komunën e Gjakovës.
 5. Rregullorja Nr.011-43964/2015 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.