Republika e Kosoves

Gjakovë

Shërbimet

Përgjegjësit dhe detyrat e Drejtorisë për Punë Inspektuese

Drejtoria për Punë Inspektuese është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve dhe dispozitave të rregulloreve komunale në lëmin e: Inspektoratit të Tregut, Inspektoratit Sanitar,

Inspektoratit të Veterinarisë,  Inspektoratit të Shërbimeve Publike, Inspektoratit të Bujqësisë, Inspektoratit të Ndërtimit dhe Inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit.

 

Në kuadër të Drejtorisë për Punë Inspektuese funksionon:

 1. Sektori për Inspektime në kuadër të së cilit janë: Inspektorët e Tregut, Inspektorët Sanitar, Inspektorët e Veterinarisë, Inspektorët e Bujqësisë dhe Inspektoret e Shërbimeve Publike.

Udhëheqës i Sektorit: Artan Hoxha
Kontakt: artan.hoxha@rks-gov.net

 1. Sektorit i Ndërtimit në kuadër të së cilit janë: Inspektorët e Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit.

Udhëheqëse e Sektorit: Donika Lama Efendia

Kontakt: donika.lama@rks-gov.net

 

Inspektorët e Ndërtimit janë përgjegjës për:

Mbikëqyrjen e ndërtimeve, ngritjen, instalimin, renovimin dhe zgjerimin e ndërtesave;

Ndalimin e punimeve në fushën e ndërtimit në raste kur ka parregullsi, ndërtime pa leje apo tejkalim të lejeve ndërtimore;

Mbikëqyrjen e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje apo kur tejkalohen ato;

Verifikimin e dokumenteve burimore ne fushën e ndërtimit;

Mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve të tjera dhe akteve nënligjore në fushën e ndërtimit;

Marrjen e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e parregullsive tekniko- procedurale;

Hartimin e procesverbaleve dhe  fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe penale;

Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Mbrojtjes së Mjedisit janë përgjegjës për:

Mbikëqyrë aktivitetet që kanë ndikim në mjedis dhe kontrollon aplikimin e standardet për mbrojtjen e mjedisit, kontrollon kuotat e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës;

Mbikëqyrë eksploatuesit e resurseve natyrore , mbikëqyrë kompanitë publike që merren me menaxhimin e ujit të pijes ,ujërave të zeza dhe mbeturinave;

Mbikëqyrë aplikimin e masave për mbrojtjen e biodiversitetit, ekosistemeve, zonave, dhe objekteve që janë nën mbrojtje;

Mbikëqyrjen e lejeve mjedisore komunale, mbrojtjes se mjedisit nga hedhja e mbeturinave e të ngjashme

Shqipton gjoba, harton  procesverbale dhe  fletëparaqitje penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;

Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Tregut janë përgjegjës për:

Mbikëqyrjen e përmbushjen e standardeve të mallrave pas vendosjes se tyre në treg dhe të shërbimeve;

Sigurinë e produkteve në treg;

Qarkullimin e produkteve nga metalet e çmuara;

Mbrojtjen e konsumatorëve;

Përshtatshmërinë teknike të produkteve;

Veprimtarinë turistike dhe hoteliere;

Veprimtarinë zejtare;

Mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në treg;

Mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme në treg;

Markimin e efikasitetit të energjisë se pajisjeve të amvisërisë;

Reklamimin e produkteve dhe shërbimeve;

Çmimet (përcaktimin dhe ekspozimin e çmimeve, pagesën dhe dhënien e faturave)

Kushtet për të bere biznes ne përputhje me aktet nënligjore të veçanta;

Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët Sanitar janë përgjegjës për:

Mbikëqyrja e kualitetit të ushqimit, kushteve higjieno-sanitare të objekteve Industriale-ushqimore, tregtare-ushqimore, shëndetësore, hoteliere, objekteve parashkollore, shkollore, objekteve të

kulturës, sportit rekreacionit, to objekteve të mbajtjes së hixhienës personale, objekteve publike dhe vendbanimeve publike;

Marrja e masave  mbrojtëse për shëndetin e popullatës nga veprimi i dëmshëm i produkteve të duhanit dhe i pirjes së duhanit në vendet publike;

Mbikëqyrjen e gjendjes shëndetësore të personave, të cilët kanë kontakt me ushqimin;

Inspektime dhe mbikëqyrjen sanitare në përputhje me ligjet përkatëse në fuqi;

Gjendjes shëndetësore te personave te cilët punojnë në punët me te cilat mund te rrezikojnë shëndetin e popullatës;

Përmbushjes se kushteve sanitaro-teknike dhe higjienike ne procesin e dhënies se lejeve ndërtimore, për te gjitha objektet e parapara me ligj;

Hartimin e procesverbaleve dhe  fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe penale;

Eks-humimit dhe bartjen e personave te vdekur ne territorin e Kosovës dhe bartjen e personave te vdekur përtej kufirit;

Kryen dhe detyra tjera te përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Veterinarisë janë përgjegjës për:

Parandalimin e sëmundjeve infektive të kafshëve, praktika

mjekësore veterinare, qarkullimi i kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore, kontrollimin e gjitha produkteve me origjinë shtazore, verifikimin e tyre, sigurinë e përgjithshme të tyre para

konsumit të njerëzve;

Parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve infektive të kafshëve, mirëqenjen e kafshëve, mbikqyrjen e qarkullimit të mbeturinave me origjinë shtazore;

Inspektimet veterinare në kafshët e gjalla, produktet embrionale,

mbetjet e kafshëve, patogjenët dhe produktet me origjinë shtazore, të cilat janë të

destinuara për treg dhe të cilat i nënshtrohen tregut;

Kontrolle rutine në thertore të licencuara me qellim inspektimin e kafshëve para, gjatë dhe pas therjes në përputhje me procedurat e përcaktuara;

Hartimin e procesverbaleve dhe  fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;

Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Shërbimeve Publike janë përgjegjës për:

Inspektimin me qellim të mbrojtjes së sipërfaqeve publike (trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, shëtitoret, sipërfaqet e gjelbëruara dhe sipërfaqe tjera publike) nga dëmtimet, keqpërdorimet;

Bën verifikimin e dokumenteve burimore, të cilat shfrytëzuesit e hapësirës publike duhet t’i posedojnë, sipas ligjeve përkatëse dhe rregulloreve komunale;

Nxjerr vendime/urdhëresa lidhur me parregullsitë e paraqitura;

Ndërmerr masa ndëshkuese ndaj shkelësve të rregulloreve komunale, harton kërkesat për fillim te procedurës kundervajtëse;

Kryen mbikëqyrje inspektuese me qellim mbrojtjen e sipërfaqeve publike, mbikëqyrë mirëmbajtjen e pastërtisë në sipërfaqet publike, nyjat sanitare publike, bartjen, deponimi dhe trajtimi i

mbeturinave, përcjellja, trajtimi dhe pastrimi i ujërave të zeza dhe ujërave atmosferike, gjelbërimin dhe ndriçimi publik;

Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me rregulloret komunale.

 

Inspektorët e Bujqësisë janë përgjegjës për:

Inspektimin e tokave bujqësore sipas autorizimeve të përcaktuara me ligj;

Inspektimin e barnatoreve  bujqësore dhe produkteve të cilat tregtohen;

Inspektimi i prodhimeve me prejardhje bimore;

Mbikëqyrjen e përdorimit të tokave bujqësore;

Inspektimi i tregjeve dhe depove ku tregtohen produktet bimore, shtazore dhe pijet alkoolike;

Kontrollet në subjekte afariste me veprimtari-tregti bujqësore;

Hartimin e procesverbaleve dhe  fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;

Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Shërbimet Komunale të Drejtorisë për Punë Inspektuese:

 1. Kërkesë për kontrolle të lokalit për plotësimin e kushteve minimale higjieno-tekniko sanitare

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i veprimtarisë ekonomike është i obliguar që të paraqes kërkese në arkivin e komunës për kontrolle të lokalit lidhur me konstatimin mbi plotësimin e kushteve

minimale higjieno-tekniko sanitare, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit për nga aspekti i hapësirave punuese si dhe stabilimenteve dhe pajisjeve. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te

Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj lokalin afarist me qellim të konstatimit të kushteve.

Baza ligjore

Rregullorja komunale numër 011-3370/2009 Mbi plotësimin e kushteve minimale higjino-tekniko sanitare, mbrojtjes ne pune dhe mbrojtjes se mjedisit për nga aspekti I hapësirave punuese si

dhe stabilimenteve dhe pajisjeve.

Rregullorja Nr.011-43964/2015 “Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.

Ligji Nr.2004/18 Për tregtinë e brendshme, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-005.

 

 1. Kërkesë për certifikatën për shërbim me pije alkoolike

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i veprimtarisë ekonomike ku shërbehet me pije alkoolike është i obliguar që të paraqes kërkese në arkivin e komunës për tu pajisur me Certifikatën e punës me pije

alkoolike. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj lokalin afarist me qëllim të konstatimit të kushteve.

Baza ligjore

Rregullorja Nr. 011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.

 

 1. Kërkesë për pëlqim sanitar për: Ndërtim dhe ri-ndërtim të objekteve

Informacion

Pronari/personi përgjegjës dhe organet e ndryshme janë të obliguar që të paraqesin kërkese në arkivin e komunës për pëlqim sanitar për ndërtim, ri-ndërtim të objekteve. Arkiva pritëse brenda 24

orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj vendin e përcaktuar në kërkesë me qëllim të konstatimit e kushteve.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Rregullorja Nr.01-011-43964 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.

 

 1. Kërkesë për asgjësim të produkteve me afat të përdorimit të skaduar

 Informacion

Pronari/personi përgjegjës mund të paraqes kërkese në arkivin e Komunës me qellim të thirrjes për bashkëpunim për asgjësimin e produkteve jo të sigurta. Arkivi brenda 24 orëve e përcjell te

Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj veprimtarinë ekonomike.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Ligji Nr.04/L-078 Për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-189 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.04/L-07.

 

 1. Kërkesë për inspektim të rregullt i gjedheve para dhe pas therjes në thertoret e licencuara

 Informacion
Pala bën kërkesën në arkivin e komunës e cila brenda 24 orëve dërgohet  të Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të ndërmerr masat ligjore të përcaktuara

me ligj.

Baza ligjore:

Ligji Nr.2004/21 Për veterinarinë

 

 1. Kërkesë për eks`humim

Informacion

Subjekti juridik apo fizik mund të paraqes kërkesën në arkivin e komunës për eks`humim. Arkivi brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të

përcaktuar ligjor të veproj.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës.

 

 1. Ankesat

Personat fizik dhe juridik të cilët kane ankesa dhe kërkesa të ndryshme për sa i përket fushë veprimtarisë se inspektorëve në Drejtorinë për Punë Inspektuese, mund të drejtohen në arkivin

e komunës dhe të mbushin formularin e ankesës apo kërkesës. Arkiva brenda 24 orëve e përcjell të inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj

veprimtarinë vetëm nëse ankesa paralajmëron shkelje të dyshuara për të cilën parashihen fillimi i procedurës për kundërvajtje apo penale. Inspektori është i detyruar që konfrom ligjit të informoj

parashtruesin e ankesës lidhur me gjendjen e konstatuar, respektivisht masat e ndërmarra në afatin ligjor.

 

Rregulloret e Komunës së Gjakovës nën mbikëqyrjen e Drejtorisë për Punë Inspektuese:

 1. Rregullorja Nr.011-3370 e datës 29.05.2009 E kushteve minimale higjieno-teknike mbi kryerjen e qarkullimit të mallit dhe kryerjen e shërbimeve në qarkullimin e mallit nga aspekti i hapësirave punuese, stabilimenteve dhe pajisjeve.
 2. Rregullorja Nr.352/01-22518/2018 e datës 28.07.2018 Për Shërbimet Publike dhe Rendin Komunal.
 3. Rregullorja Nr.011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.
 4. Rregullorja 110/04-41197/2019 Për orarin e punës së veprimtarive ekonomike në Komunën e Gjakovës.
 5. Rregullorja Nr.011-43964/2015 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.