Republika e Kosoves

Gjakovë

Shërbimet

Përgjegjësit dhe detyrat e Drejtorisë për Punë Inspektuese

Sipas statutit të Komunës së Gjakovës dhe Ligjit për “Vetëqeverisje Lokale”, Drejtoria për Punë Inspektuese është përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe zbatimin e ligjeve dhe dispozitave të rregulloreve komunale në lëmin e: Inspektoratit të Ndërtimit, Inspektoratit Sanitar dhe të Veterinarisë, Inspektoratit të Tregut, Inspektoratit të Shërbimeve Publike-Komunal dhe të Komunikacionit, Inspektoratit të Mbrojtjes së Mjedisit, Bujqësisë dhe Pylltarisë.

Në kuadër të Drejtorisë për Punë Inspektuese funksionon Sektori i Ndërtimit dhe Sektori për Inspektime.

Sektori i Ndërtimit është përgjegjës për Inspektorët Komunal të Ndërtimit.

Inspektorët e Ndërtimit janë përgjegjës për:

 • Inspektimin e ndërtimeve, instalimeve, renovimeve, zgjerimeve, ndryshimeve, shndërrimeve, si dhe inspektimin e rrënimit të çfarëdo ndërtese apo strukture, përjashtuar punët e zakonshme për mirëmbajtjen e ndërtesave për të cilat nuk nevojitet leje për ndërtim;
 • Inspektimin për plotësimin e kushteve urbanistiko-teknike;
 • Inspektimin e dokumentacionit teknik (projektet e ndërtimit, lejet e ndërtimit, inspektimi i lejeve të përdorimit të objekteve);
 • Mbikëqyrjen e rrënimit të objekteve të ndërtuara pa leje, përpilimin e procesverbaleve dhe miratimin e vendimeve për ndërprerjen e punëve ndërtimore;
 • Harton propozimet për marrjen e vendimeve për rrënim të objekteve  dhe nxjerrjen e  konkluzioneve përkatëse;
 • Inspektimin e kushteve dhe masave të sigurisë, që kanë të bëjnë me sigurimin e objektit dhe objekteve për rreth, si dhe masat për sigurinë e komunikacionit për rreth këtyre objekteve;
 • Vërtetimin e dokumenteve burimore, të cilat investitori duhet t’i këtë në dispozicion në vend ndërtim, në përputhshmëri me ligjin;
 • Përpilimin e procesverbaleve për gjendjen e punimeve në vend ndërtim, për respektimin ose mosrespektimin e kushteve të përcaktuara për ndërtim, cilësinë e punimeve dhe materialit ndërtimor;
 • Marrjen e vendimeve për ndërprerjen (pezullimin) e punimeve, deri në evitimin e parregullsive tekniko- procedurale;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera sipas te përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Sektori për Inspektime është përgjegjës për Inspektorët e Tregut, Sanitar, Shërbimeve Publike, Veterinës dhe Bujqësisë, Mbrojtjes Mjedisit.

 

Inspektorët e Tregut janë përgjegjës për:

 • Mbikëqyrjen e përmbushjen e standardeve të mallrave pas vendosjes se tyre në treg dhe të shërbimeve;
 • Sigurinë e produkteve në treg;
 • Qarkullimin e produkteve nga metalet e çmuara;
 • Mbrojtjen e konsumatorëve;
 • Përshtatshmërinë teknike të produkteve;
 • Veprimtarinë turistike dhe hoteliere;
 • Veprimtarinë zejtare;
 • Mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në treg;
 • Mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme në treg;
 • Markimin e efikasitetit të energjisë se pajisjeve të amvisërisë;
 • Reklamimin e produkteve dhe shërbimeve;
 • Çmimet (përcaktimin dhe ekspozimin e çmimeve, pagesën dhe dhënien e faturave)
 • Kushtet për të bere biznes ne përputhje me aktet nënligjore të veçanta;
 • Shqiptimin e gjobave, hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët Sanitar janë përgjegjës për:

 • Mbikëqyrjen e prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit, bartjes se ushqimit, pajisjeve, veglave tëpunës, dhe zbatimin e masave për pengimin dhe eliminimin e sëmundjevengjitëse;
 • Gjendjes shëndetësore te personave te cilëtpunojnë nëpunët me te cilat mund te rrezikojnëshëndetin e popullatës;
 • Ujit, objekteve, stabilimenteve dhe aparateve për furnizim me uji te pijshëm;
 • Përmbushjes se kushteve sanitaro-teknike dhe higjienike ne procesin e dhënies se lejeve ndërtimore, për te gjitha objektet e parapara me ligj;
 • Marrjes se masave mbrojtëse te shëndetit te popullatës nga veprimi I dëmshëmiprodukteve te duhanit, dhe pirjes se duhanit ne vendet publike;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Eks-humimit dhe bartjen e personave te vdekur ne territorin e Kosovës dhe bartjen e personave te vdekur përtej kufirit;
 • Kryen dhe detyra tjera te përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Veterinës janë përgjegjës për:

 • Kontrollimin e bagëtisë para dhe pas therjes dhe inspektimin e mishit të freskët;
 • Inspektimin e subjekteve afariste të cilët tregtojnë prodhime me origjinë shtazore;
 • Mbledh mostrat e produkteve me origjinë shtazore për analiza në institute përkatëse;
 • Inspekton tregjet e kafshëve, ambulancat veterinarë dhe përcjell fushatën e vaksinimit të kafshëve dhe shpendëve;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera te përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Shërbimeve Publike janë përgjegjës për:

 • Inspektimin me qellim të mbrojtjes së sipërfaqeve publike (rrugëve, trotuareve, shesheve, parqeve, varrezave, shëtitoret, sipërfaqet e gjelbëruara dhe sipërfaqe tjera publike) nga dëmtimet, keqpërdorimet dhe shfrytëzimet e paautorizuara;
 • Bën verifikimin e dokumenteve burimore, të cilat shfrytëzuesit e hapësirës publike duhet t’i posedojnë, sipas ligjeve përkatëse dhe rregulloreve komunale;
 • Nxjerr vendime/urdhëresa lidhur me parregullsitë e paraqitura dhe ofron udhëzime juridike për palët;
 • Ndërmerr masa ndëshkuese ndaj shkelësve te ligjeve përkatëse dhe rregulloreve komunale, harton kërkesat për fillim te procedurës kundervajtëse dhe mbikëqyrë zbatimin e dispozitave për të cilat është i autorizuar;
 • Inspekton punimet e të gjithë operatorëve ekonomik/ndërmarrjeve, në sipërfaqet publike;
 • Kryen mbikëqyrje inspektuese me qellim mbrojtjen e sipërfaqeve publike, mbikëqyrë mirëmbajtjen e pastërtisë në sipërfaqet publike, nyjat sanitare publike, bartjen, deponimi dhe trajtimi i mbeturinave, përcjellja, trajtimi dhe pastrimi i ujërave të zeza dhe ujërave atmosferike, gjelbërimin, ndriçimi publik, tregjet, furnizimi me ujë-ujësjellësi, furnizimi i lagjeve me energji termike, rregullimi dhe mirëmbajtja e varrezave;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Bujqësisë janë përgjegjës për:

 • Inspektimin e tokave bujqësore sipas autorizimeve të përcaktuara me ligj;
 • Inspektimin e barnatoreve bujqësore dhe produkteve të cilat tregtohen;
 • Inspektimi i prodhimeve me prejardhje bimore;
 • Inspektimi i procesit për ujitjen e tokave;
 • Inspektimi i tregjeve dhe depove ku tregtohen produktet bimore, shtazore dhe pijet alkoolike;
 • Inspektimin e prodhuesve të ushqimit për kafshë dhe shpezë;
 • Hartimin e procesverbaleve dhe fletëparaqitjeve penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Inspektorët e Mjedisit janë përgjegjës për: 

 • Mbikëqyrjen e aktiviteteve që kanë ndikim në mjedis dhe kontrollon aplikimin  e standardeve për mbrojtjen e mjedisit;
 • Kontrollon kuotat e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës;
 • Mbikëqyr eksploatuesit e resurseve natyrore;
 • Mbikëqyr kompanitë publike që merren me menaxhimin e ujit te pijes, ujërave të zeza dhe mbeturinave;
 • Mbikëqyre aplikimin e masave  për mbrojtjen e biodiversitetit, ekosistemeve, zonave dhe objekteve që janë nën mbrojtje;
 • Përkrah aktivitetet për vetëdijesimin e qytetarëve dhe njëkohësisht në bashkëpunim me institucionet shkollore nxitë edukimin për mbrojtjen e mjedisit;
 • Shqipton gjoba, harton procesverbale dhe  fletëparaqitje penale dhe kundervajtëse, kur vlerëson se ka shkelje të dispozitave kundervajtëse dhe  penale;
 • Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara me ligj dhe akte tjera nen ligjore.

 

Shërbimet Komunale të Drejtorisë për Punë Inspektuese:

 

 1. Kërkesë për kontrolle të lokalit për plotësimin e kushteve minimale higjieno-tekniko sanitare

Informacion
Pronari/personi përgjegjës i subjektit afaristështëi obliguar qe te paraqeskërkese ne zyrënpritësepër kontrolle të lokalit lidhur me konstatimin mbi plotësimin e kushteve minimale higjieno-tekniko sanitare, mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes së mjedisit për nga aspekti i hapësirave punuese si dhe stabilimenteve dhe pajisjeve. Zyra pritëse brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj subjektin me qellim të konstatimit të kushteve.

 Baza ligjore

Rregullorja komunale numër 011-3370/2009 Mbi plotësimin e kushteve minimale higjino-tekniko sanitare, mbrojtjes ne pune dhe mbrojtjes se mjedisit për nga aspekti I hapësirave punuese si dhe stabilimenteve dhe pajisjeve.

Rregullorja Nr.011-43964/2015 “Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.
Ligji Nr.2004/18 Për tregtinë e brendshme, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-005.

 

 1. Kërkesë për certifikatën për shërbim me pije alkoolike

Informacion

Pronari/personi përgjegjës i subjektit afarist ku shërbehet me pije alkoolike është i obliguar qe te paraqes kërkese ne zyrën pritëse për tu pajisur me Certifikatën e punës me pije alkoolike. Zyra pritëse brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj subjektin me qëllim të konstatimit të kushteve.

Baza ligjore

Rregullorja Nr. 011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.

 

 1. Kërkesë për pëlqim sanitar për: Ndërtim dhe ri-ndërtim të objekteve

Informacion

Pronari/personi përgjegjës dhe organet e ndryshme janë të obliguar qe te paraqesin kërkese ne zyrën pritëse për pëlqim sanitar për ndërtim, ri-ndërtim të objekteve. Zyra pritëse brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të ne vendin e përcaktuar ne kërkesë me qëllim të konstatimit e kushteve.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Rregullorja Nr.01-011-43964 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.

 

 1. Kërkesë për asgjësim të mallit me afat të përdorimit të skaduar

 Informacion

Pronari/personi përgjegjës mund të paraqes kërkese ne zyrën pritëse me qellim të thirrjes për bashkëpunim për asgjësimin e produkteve jo të sigurta. Zyra pritëse brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të inspektoj subjektin me qëllim të asgjësimit të produkteve.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës

Ligji Nr.04/L-078 Për sigurinë e përgjithshme të produkteve, i ndryshuar me Ligjin Nr.04/L-189 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.04/L-07.

 

 1. Kërkesë për inspektim të rregullt i gjedheve para dhe pas therjes ne thertoret e licencuara

 Informacion
Pala bën kërkesën ne zyrën pritëse e cila brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të ndërmerr masat ligjore të përcaktuara me ligj.

Baza ligjore:

Ligji Nr.2004/21 Për veterinarinë

 

 1. Kërkesë për eks`humim

Informacion

Subjekti juridik apo fizik mund të paraqes kërkesën ne zyrën pritëse për eks`humim. Zyra pritëse brenda 24 orëve e përcjell te Inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor të veproj.

Baza ligjore

Ligji Nr.2003-22 Për inspektoratin sanitar të Kosovës.

 

 1. Ankesat

Personat fizik dhe juridik të cilët kane ankesa dhe kërkesa të ndryshme për sa i përket fushë veprimtarisë se inspektorëve të Drejtorisë për Punë Inspektuese,mund të drejtohen ne zyrën pritëse dhe të mbushin formularin e ankesës apo kërkesës. Zyra pritëse brenda 24 orëve e përcjell të inspektori kompetent i cili është i obliguar që brenda afatit të përcaktuar ligjor te inspektoj subjektin vetëm nëse ankesa paralajmëron shkelje të dyshuara për të cilën parashihen fillimi i procedurës për kundërvajtje apo penale. Inspektori është i detyruar që konfrom ligjit të informoj parashtruesin e ankesës lidhur me gjendjen e konstatuar, respektivisht masat e ndërmarra në afatin ligjor.

 

Rregulloret e Komunës së Gjakovës nën mbikëqyrjen e Drejtorisë për Punë Inspektuese:

 1. Rregullorja Nr.011-3370 e datës 29.05.2009 E kushteve minimale higjieno-teknike mbi kryerjen e qarkullimit të mallit dhe kryerjen e shërbimeve në qarkullimin e mallit nga aspekti i hapësirave punuese, stabilimenteve dhe pajisjeve.
 2. Rregullorja Nr.352/01-22518/2018 e datës 28.07.2018 Për Shërbimet Publike dhe Rendin Komunal.
 3. Rregullorja Nr.011-43963 për Certifikimin e punës me pije alkoolike.
 4. Rregullorja Nr.110/04-16377 e datës 06.07.2018 për Fillimin dhe mbarimin e orarit të punës se veprimtarive afariste dhe OJQ-ve në Komunën e Gjakovës.
 5. Rregullorja Nr.011-43964/2015 Për taksat, tarifat dhe ngarkesat nga shërbimet komunale.