Republika e Kosoves

Gjakovë

Intervista me shkrim për kandidatët të cilët kanë aplikuar në konkursin zyrtar 04-371 i dt. 15.11.2018

2018/12/06 - 2:51

Forma e aplikacionit: Intervista me shkrim për kandidatët të cilët kanë aplikuar në konkursin zyrtar 04-371 i dt. 15.11.2018