Republika e Kosoves

Gjakovë

OSBE organizon punëtorinë “Mbështetja e grupit të grave të Kuvendit të Komunës së Gjakovës në hartimin e planit të veprimit dhe strategjisë”

2022/07/29 - 8:55

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Misioni në Kosovë (OSBE) ka organizuar punëtorinë “Mbështetja e grupit të grave të Kuvendit të Komunës së Gjakovës në hartimin e planit të veprimit dhe strategjisë”.
Kjo punëtori kishte për qëllim hartimin e planit të veprimit dhe strategjisë, në mënyrë që t’iu mundësojë grupit të promovojnë në mënyrë efektive realizimin e plotë të integrimit gjinor dhe barazisë në politikat lokale dhe proceset e vendimmarrjes.
Trajnimi ka ofruar edhe shkëmbimin e përvojave dhe rekomandimeve praktike lidhur me mënyrat se si të avancohet më së miri integrimi gjinor në hartimin dhe zbatimin e aktiviteteve.
Gjatë takimit, është rishikuar raporti i aktiviteteve të gjashtëmujorit të Grupit të Grave të Kuvendit të Komunës.