Republika Kosovo

Djakovica

Usluge

Odgovornosti i Usluge Direktorijata za Ekonomski Razvoj

  

Sektor Ekonomskog Razvoja:

 1. Stvaranje pogodnog okvira za održivu lokalnu ekonomiju,
 2. Određivanje prioriteta za investicije u Opštini, kao i njihovu koordinaciju sa MEF-om
 3. Izrada politike ekonomskog razvoja, predlog da se preduzmu mere za lokalni ekonomski razvoj Opštine,
 4. Izrada globalnog strateškog plana ekonomskog razvoja Opštine, u kratkoročnom i dugoročnom aspektu,
 5. Izrada idejnih programa, navedeči ekonomske aktivnosti u cilju razvoja prioritetnih sektora, kontakti sa lokalnim finansijskim institucijama, kao bankama i međunarodnim finansijskim institucijama da bi se snabdeli sa dovoljnim i tačnim informacijama u vezi uslova kreditiranja (finansiranja) različitih preduzeća,
 6. Pružanje saveta raznim privrednicima za investicione mogućnosti, angažovanje njihovih kapitala u produktivne aktivnosti i profitabilne, ali i perspektivne,
 7. Organizovanje i upravljanje tradicionalnih sajmova raznih roba,
 8. Davanje pomoči u organizovanju međunarodnih konferencija za mogućnost i perspektivu Opštinskog Ekonomskog razvoja,
 9. Za saradnju sa Ministarstvom Trgovine i Industrije, o mogućnostima koordiniranja rada na aktivnostima ekonomskog razvoja Opštine,
 10. Za saradnju sa lokalnim nevladinim organizacijama, Privrednom komorom Đakovice i Kosova, lokalnim i nacionalnim relevantnim institucijama kao što su Ministarstvo za Ekonomski Razvoj, za koordiniranje zajedničkih aktivnosti, međusobnu komunikaciju, razmenu informacija, izradu izveštaja u korist ekonomskog razvoja,
 11. Za interakciju sa međunarodnom zajednicom za koordinaciju rada oko ekonomskog razvoja Opštine,
 12. Pružanje informacija i radnih izveštaja, za određene periode za potrebe Opštinskih institucija,
 13. Razvoj Razvojnih Predloga Projekata za realizaciju njihovog finansijskog poslovanja od strane  institucionalnih sredstava Opštine, Vlade ili donatora i lokalnih i međunarodnih investitora.
 14. Da određuje komisije za stručni nadzor u realizaciji opštinskih projekata,
 15. Ispunjava i obaveze i naloge određenih od strane Predsednika i Skupštine.

Sektor Turizma:

 1. Formiranje godišnje politike turizma i predlaganje mera koje će podstaći privatni sektor da ostvari ciljeve politike razvoja turizma,
 2. Promovisanje razvoja turističke aktivnosti za proizvodnju novih turističkih proizvoda i interesantnih proizvoda za tržište, ali i povećanje kvaliteta turističke ponude na lokalnom nivou.
 3. Izradu Turističkog Paketa, uključujući ekonomske operatere, turističke agencije, koje su objavljene u web stranici.
 4. Saradnja sa Kancelarijom za Informisanje Turizma, sa relevantnim lokalnim institucijama, regionalnim i lokalnim, o mogućnostima koordinacije aktivnosti za razvoj lokalnog turizma, prekograničnog i šire.

Opštinski Poslovni Centar

 1. Registraciju novih preduzeća i opremu sa sertifikatom biznisa.
 2. Identifikaciju promena u sertifikatima biznisa, i prikupljanje gotovine za ove promene.
 3. Identifikaciju poslovnog raskida,
 4. Obezbeđivanje formulara za apliciranje i predhodne najave za biznise,
 5. Pružanje profesionalnih informacija i izveštaja za direktorijate i Opštinske institucije,
 6. Izdavanje potvrda za radno iskustvo za vlasnike trgovinskih radnji i onih Zanatskih itd za period 1970-1998.
 7. Davanje dozvole za produzenje radnog vremena za poslovne subjekte i nevladinih organizacija kao prikupljanje poreza u skladu sa Pravilnikom na snazi.

Sektor Poreza na Firmu:

 1. Identifikaciju svih poreskih obveznika na firmu prema Opštini i prikupljanje određenih prihoda,
 2. Posete na terenu od strane Zvaničnika iz DER-a za stanje u kome se nalaze preduzeća, pružanje saveta i preporuka poslovanja kao i obaveze koje imaju prema Opštini.
 3. Prihvatanje žalbi od strane preduzeća i pregled predmeta od strane komisije direktorijata.