Republika Kosovo

Djakovica

Usluge

Pomaže Predsednika Opštine u pripremi nacrta buđeta prije njegovog podnošenja u odboru za Politiku i Finansije i u Skupštini Opštine;

Razvija dinamički plan realizacije projekata i raspodelu sredstava buđetskih linija;
Planira pregled toka gotovog novca;

Daje stručne savete opštinskim vlastima u vezi upravljanja buđetom;

Nadzire procedure i trošenje buđetskih sredstava;

Prima mjesečne izvještaje o dinamici realizacije projekata od strane direktorijata i od strane Kancelarije nabavke;

Priprema buđetske izveštaje, prema potrebi i zahtevima, u skladu sa zakonima koji su na snazi;

Izrađuje opštinske projektske pravilnike o finansijskim pitanjima;

Upravlja finansijskim pitanodgovorna za vođenje računa i godišnjih finansijskih izveštaja;

Odgovoran je za nadgledanje sistema i procedura za izvršenje buđeta;

Priprema procedure i računovodstvene izveštaje;

Planira i i uspostavlja obaveze prema opštinskim propisima određenih subjekata u Opštini, stepen naknade opterećenja od poreza na imovinu, opštinske takse i kazne; Identifikuje i vodi registar Opštinske imovine;
Vodi evidenciju o svim samostalnim buđetskim prihodima Opštine;

Priprema jedinstvena  godišnji plan rada i kontroliše njihovo izvršenje;

Nadzire upotrebu-realizaciju buđeta kroz program “Free Balance”;

Koordinira i razvija saradnju sa drugim sektorima Direktorijata, u skladu sa dinamikom trošenja buđetskih sredstava na osnovu novčanog toka.

Kontroliše i nadzire rad sertifikacije i odobrava ih prema fondu, kodova i ekonomskih kategorija.
Planira i vodi evidenciju o prihodima od poreza na nepokretnu imovinu;

Priprema naplatu duga (poreza) za sve nepokretne imovine;

Angažuje i osigurava distribuciju poreza na imovinu;

Vrši raspodelu primedbi na poreskog obveznika dužnika;

Verifikuje i anketira podatke u sistemu sa postojećom situacijom na terenu;

Koordinira rad operatera za unos podataka u sistemu;

Razmatra žalbe poreza na imovinu od strane opštinskog odbora;

Planira i vodi evidenciju o samostalnim prihodima na nepokretne imovine;

U saradnji sa zakonodavnom Kancelarijom priprema nacrt pravilnika o porezu na nepokretnu imovinu;

Koordinira rad sa odeljenjem poreza na imovinu Ministarstva Finansija;

Obavlja i druge poslove u skladu sa važećim zakonima u oblasti aktivnosti Direktorijata.

U cilju ostvarivanja funkcije propisane važećim zakonskim odredbama,

Direktorijat za Finansije je organizovan u sledećim oblastima:

  1. Sektor Finansija;
  2. Sektor Poreza na Imovinu.
  3. Buđetski Sektor.
  4. Sektor samostalnih prihoda.