Republika e Kosoves

Gjakovë

Drejtoria për Shërbime Publike

Nikollë Lleshi