Republika e Kosoves

Gjakovë

Përgjegjësitë

Është përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve që lidhen me prokurimin bazuar në dispozitat ligjore duke i përpjekur që ato t’i zbatojë në mënyrë ekonomike dhe efikase duke u tentuar në arritjen e vlerës për para.
Është përgjegjëse që të përpilon planin vjetor të prokurimit bazuar në kërkesat të cila i pranon nga njësitë kërkuese duke u bazuar në buxhetin e Komunës të aprovuar nga Asamblea Komunale.
Është përgjegjëse për përmbushjen e planit të prokurimit sipas afateve të përcaktuara kohore, në bashkëpunim me Drejtorit/Njësit e Kërkesës
Është përgjegjëse për mbajtjen e shënimeve të qarta ( për çdo aktivitet të prokurimit), sakta dhe lehtë të qasshme për secilin aktivitet prokurues