Republika e Kosoves

Gjilan

Aktvdekja

Aktvdekja

  1. Aktvdekjen mund ta tërheq  ndonjëri nga anëtarët e familjes ( babai, nëna, vëllai, motra, djali, vajza, bashkëshorti ose bashkëshortja) dhe sipas autorizimit nga ndonjëri prej trashëgimtarëve ;
  2. Me rastin e marrjes së aktvdekjes, pala duhet të prezantoj para zyrtarit të gjendjes civile kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës  valide ;
  3. Certifikata e vdekjes së personit në emër të të cilit është prona;
  4. Certifikata poseduese (fleta poseduese);
  5. Vlerësimi i pasurisë;
  6. Nëse bashkëshorti/ja është e vdekur, certifikata e vdekjes, nëse është gjallë, ekstrakti;
  7. Ekstraktet e gjithë fëmijëve të gjallë, nëse ndonjëri është i vdekur, certifikata e vdekjes;
  8. Pagesa e taksës është 5 euro.
  9. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.