Republika e Kosoves

Gjilan

Baza ligjore, disa nga aktet ligjore dhe nënligjore

Baza ligjore, disa nga aktet ligjore dhe nënligjore :

Ligji për Gjendjen Civile, Nr. 04/L-003

Ligji për Procedurën e Përgjithshme Administrative, Nr. 05/L-031

Ligji për Shtetësinë e Kosovës, Nr. 04/L-215

Ligji për Vendbanimin dhe Vendqëndrimin, 02/L-121

Ligji për Familjen, Nr. 2004/32

Ligji për Emrin Personal, Nr. 02/L-118

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 25/2013, për Dokumentet e Gjendjes Civile

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 08/2015, për Riregjistrim në Regjistrat Themeltarë të Gjendjes Civile

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 24/2015, për Regjistrimin e Mëvonshëm në Regjistrat e Gjendjes Civile

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr.19/2015, për Kushtet dhe Procedurat e Ndërrimit dhe Korrigjimit të Emrit Personal

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 17/2015, për Procedurën e Përgjithshme të Regjistrimit të faktit të Lindjes, Martesës dhe Vdekjes.

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 18/2013, për Regjistrat Themeltarë të Gjendjes Civile dhe Regjistrat e Veqantë

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 03/2015, për Procedurat e Lajmërimit dhe Q’lajmërimit të Vendbanimit apo Vendqëndrimit

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 05/2017, për Kriteret që Përbëjnë Dëshmi për Shtetësinë e ISH-RFJ-së dhe Banimin e Përhershëm në Territorin e Kosovës më 1 janar 1998

Udhëzim Administrativ (MPB), Nr. 26/2013, për Procedurën e Humbjes së Shtetësisë së Kosovës me Lirim