Republika e Kosoves

Gjilan

Certifikatë e lindjes

Certifikatë e lindjes

  1. Certifikatën e lindjes mund ta tërheq pala personalisht apo ndonjëri nga anëtarët e familjes ( babai, nëna, vëllai, motra, djali, vajza, bashkëshorti ose bashkëshortja), kujdestari, përfaqësuesi ligjor dhe sipas autorizimit ;
  2. Me rastin e marrjes së certifikatës së lindjes , pala duhet të prezantojë para zyrtarit të gjendjes civile kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës valide;
  3. Pagesa e taksës është 1 euro.
  4. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.