Republika e Kosoves

Gjilan

Certifikatë e shtetësisë

Certifikatë e shtetësisë

  1. Certifikatën e shtetësisë mund ta tërheq pala personalisht apo  ndonjëri nga anëtarët e familjes ( babai, nëna, vëllai, motra, djali, vajza, bashkëshorti ose bashkëshortja), kujdestari, përfaqësuesi ligjor dhe sipas autorizimit ;
  2. Me rastin e marrjes së certifikatës së shtetësisë, pala duhet të prezantojë  para zyrtarit të gjendjes civile kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës  valide ;
  3. Pagesa e taksës është 1 euro.
  4. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.