Republika e Kosoves

Gjilan

Deklaratë për bashkësinë familjare

Deklaratë për bashkësinë familjare

  1. Deklaratën për bashkësinë familjare mund ta tërheq pala personalisht apo  ndonjëri nga anëtarët e familjes ( babai, nëna, vëllai, motra, djali, vajza, bashkëshorti ose bashkëshortja), kujdestari, përfaqësuesi ligjor dhe sipas autorizimit;
  2. Me rastin e marrjes së dokumentit , pala duhet të prezantoj para zyrtarit të gjendjes civile kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës valide;
  3. Kopje të ekstrakteve të lindjes për të gjithë anëtarët e ngushtë me të cilin/ën jeton në bashkësi familjare;
  4. Pagesa e taksës është 2 euro.
  5. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.