Republika e Kosoves

Gjilan

Korrigjimi i emrit dhe mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale

Korrigjimi i emrit dhe mbiemrit si dhe të dhënave tjera personale

 1. Kërkesa e paraqitur me shkrim në Qendrën për Shërbimin me Qytetarë;
 2. Ekstrakti i lindjes (origjinal);
 3. Certifikata e lindjes ;
 4. Vërtetimi nga arkivi ;
 5. Nëse të dhënat e prindërve janë gabim, atëherë duhen të paraqiten ekstraktet e prindërve;
 6. Kopja e letërnjoftimit apo pasaportës ;
 7. Pagesa e taksës është 3 euro.
 8. Afati kohor i dhënies së shërbimit : 30 ditë nga dita e aplikimit.

Korrigjimi i emrit dhe mbiemrit i personave jo madhor :

 1. Kërkesa e paraqitur me shkrim nga  babai, nëna, kujdestari, përfaqësuesi ligjor dhe sipas autorizimit. Kërkesa duhet të paraqitet në  Qendrën për Shërbimin me Qytetarë;
 2. Ekstrakti i lindjes (origjinal);
 3. Certifikata e lindjes ;
 4. Vërtetimi nga arkivi ;
 5. Nëse të dhënat e prindërve janë gabim, atëherë duhen të paraqiten ekstraktet e prindërve;
 6. Kopja e letërnjoftimit apo pasaportës të aplikuesit ;
 7. Pagesa e taksës është 3 euro.
 8. Afati kohor i dhënies së shërbimit : 30 ditë nga dita e aplikimit.