Republika e Kosoves

Gjilan

Mbajtës i familjes

Mbajtës i familjes

  1. Një dokument i personit që i dërgon të holla familjes, e që jeton në ndonjë shtet tjetër;
  2. Një dokument të personit/ve që ju dërgon të holla;
  3. Adresa e personit në shtetin ku jeton;
  4. Pagesa e taksës është 2 euro.
  5. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.