Republika e Kosoves

Gjilan

Ndryshim i vendbanimit

Ndryshim i vendbanimit

  1. Me rastin e ndryshimit të vendbanimit, pala duhet të prezantojë para zyrtarit të gjendjes civile kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës  valide ;
  2. Dokumenti për posedim të pronës, shtëpisë, banesë apo kontratë për qiranë ( e vërtetuar nga noteri) ose dëshminë se paguan taksë ; rrymën, ujin apo mbeturinat.
  3. Pagesa e taksës është 2 euro.
  4. Afati kohor i dhënies së shërbimit : në momentin e aplikimit.