Republika e Kosoves

Gjilan

Veprime me rastin e regjistrimit të martesës

 Dokumentet e nevojshme për lidhjen  e martesës për shtetasit e Republikës së  Kosovës

 Secili nga bashkëshortët  e ardhshëm, me rastin e lidhjes së martesës, duhet të ofrojë dokumentet si në vijim :

 1. Kopjen e letërnjoftimit të vlefshëm të Republikës së Kosovës ;
 2. Ekstraktin nga regjistri qendror i gjendjes civile (origjinal) ;
 3. Certifikata e statusit martesor (origjinal);
 4. Kopjet e dokumenteve të vlefshme të identifikimit të të dy dëshmitarëve;
 5. Kopja e dokumentit të vlefshëm të identifikimit të interpretit për shurdhmemecë, nëse interpretit është i domosdoshëm;
 6. Nëse shtetasi i Republikës së Kosovës është me vendbanim jashtë Republikës së Kosovës, i kërkohet vërtetimi i vendbanimit në të cilin dëshmohet gjendja martesore ose deklarata e vërtetuar  nga noteri i atij vendi, apo dokument tjetër të lëshuar nga institucioni kompetent i atij shteti, e cila dëshmon gjendjen martesore  të tij/saj. Dokumenti duhet të jetë i përkthyer në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës;
 7. Nëse shtetasi është nën moshën madhore, aktvendimi i gjykatës që lejon lidhjen e martesës;
 8. Prania e dy palëve që lidhin kurorë dhe dëshmitarëve në momentin e kurorëzimit si dhe përkthyesi, nëse njëri nga bashkëshortët është shtetas i huaj ;
 9. Nëse njëri apo të dy bashkëshortët janë shurdhmemecë, duhet që vet palët ta sigurojnë interpretin për shurdhmemecë gjatë lidhjes së martesës;
 10. Nëse palët kanë qenë të shkurorëzuar : aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose aktvendimin mbi pranimin/njohjen e aktgjykimit ;
 11. Nëse bashkëshorti i ndonjërit nga palët ka vdekur : certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm ;
 12. Pagesa e taksës është 5 euro. Për lidhjen e martesës jashtë orarit të punës pagesa e taksës është 30.00 euro, ndërsa për lidhjen e martesës jashtë orarit të punës  dhe jashtë selisë së organit, pagesa  e taksës është 50.00 euro.

   Dokumentet e nevojshme  për lidhjen e martesës për shtetasit e huaj:

 1. Kopja e pasaportës së vlefshme e shtetasit të huaj ;
 2. Leje qëndrimi në Republikën e Kosovës;
 3. Certifikata e lindjes ose dokument i barasvlershëm që vërteton të dhënat e lindjes
 4. Vërtetimi i vendbanimit ;
 5. Vërtetimi i kapacitetit martesor ;
 6. Nëse palët kanë qenë të shkurorëzuar : aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose aktvendimin mbi pranimin/njohjen e aktgjykimit ;
 7. Nëse bashkëshorti i ndonjërit nga palët ka vdekur : certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm ;
 8. Nëse shtetasi është nën moshën madhore, aktvendimi i gjykatës që lejon lidhjen e martesës nga shteti i lindjes ;
 9. Pagesa e taksës është 5 euro. Për lidhjen e martesës jashtë orarit të punës pagesa e taksës është 30.00 euro, ndërsa për lidhjen e martesës jashtë orarit të punës  dhe jashtë selisë së organit, pagesa  e taksës është 50.00 euro.

Dokumentet e nevojshme  për lidhjen e martesës së shtetaseve të Republikës së Kosovës, të cilët nuk jetojnë në shtetin e Republikës së Kosovës – kanë qëndrim të rregullt në ndonjë shtet tjetër.

 1. Ekstrakti i lindjes ;
 2. Certifikatë e statusit martesor ;
 3. Vërtetim i vendbanimit nga shteti ku vjen (duhet të ceket gjendja martesore), nëse nuk ceket gjendja martesore, atëherë deklaratë personale për gjendjen martesore e vërtetuar te noteri  ;
 4. Letërnjoftimi – Ausvajsi;
 5. Nëse palët kanë qenë të shkurorëzuar : aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose aktvendimin mbi pranimin/njohjen e aktgjykimit ;
 6. Nëse bashkëshorti i ndonjërit nga palët ka vdekur : certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm ;
 7. Nëse shtetasi është nën moshën madhore, aktvendimi i gjykatës që lejon lidhjen e martesës nga shteti i lindjes ;
 8. Pagesa e taksës është 5 euro. Për lidhjen e martesës jashtë orarit të punës pagesa e taksës është 30.00 euro, ndërsa për lidhjen e martesës jashtë orarit të punës  dhe jashtë selisë së organit, pagesa  e taksës është 50.00 euro.