Republika e Kosoves

Gjilan

Detajet e Tenderit

Rruga në lagjen Porodin kanalizimi fekal dhe ujësjellësi.
651-22-5817-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
14-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
04-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-14T00:48:00
Vlera e kontratës:
96000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Rruga në lagjen Porodin kanalizimi fekal dhe ujësjellësi. 96000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"EL-BAU" SH.P.K. Rruga në lagjen Porodin kanalizimi fekal dhe ujësjellësi. 95328.16 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Rruga në lagjen Porodin kanalizimi fekal dhe ujësjellësi. 93988.44 EUR