Republika e Kosoves

Gjilan

Detajet e Tenderit

‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’
651-22-6189-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
27-06-2022
Data e mbylljes së tenderit:
14-07-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-06-27T00:36:00
Vlera e kontratës:
122767.75 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’ 122767.75 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"TALI" SH.P.K. ‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’ 140440.09 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. ‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’ 111660.51 EUR
COMPANY"BEJTA COMMERCE"SH.A. ‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’ 113121.18 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. ‘’ Asfaltimi i rrugëve në fshatin Haxhaj ‘’ 133751.84 EUR