Republika e Kosoves

Gjilan

Dëgjimi publik për projekt-rregulloren për këshillat lokalë – më 15 nëntor (salla e KK, ora 14:00)

2018/11/02 - 2:17

Duke u bazuar në nenin 17 dhe në zbatim të nenit 18 të Statutit të Komunës së Gjilanit 01. nr. 016-126211 të datës 06.11.2014, në zbatim të nenit 4 të Rregullores për Transparencë në Komunë  dhe nenit 7 të Udhëzimit Administrativ nr. 05/2013 për Transparencë në Komuna dhe bazuar në iniciativën e KK-së të datës 31.10.2018 për ndryshim dhe plotësimin e rregullores së poshtëshënuar, njoftohen zyrtarët, qytetarët, shoqatat, grupet e interesit dhe bartësit e  institucioneve të komunës dhe anëtarët e Kuvendit të Komunës, se me datën 15.11.2018 në ora 14:00 në sallën e Kuvendit të Komunës së Gjilanit ish ndërtesa e Gjykatës, do të mbahet:

DËGJIM PUBLIK  

RREGULLORJA PËR ORGANIZIMIN DHE BASHKËPUNIMIN E KOMUNËS ME FSHATRA, VENDBANIME  DHE LAGJE URBANE

NË TERRITORIN E KOMUNËS SË GJILANIT

 

Qëllimi i diskutimit publik është për të krijuar opinione pozitive për aktin në fjalë, i cili pas zhvillimit të procedurave paraprake ligjore, duke përfshirë edhe dëgjimin publik me qytetarë dhe pjesëmarrës tjerë, do të procedohet në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Kuvendin e Komunës për miratim.

Në dëgjim duhet të marrin pjesë zyrtarët, qytetarë dhe grupet e interesit (OJQ-ve etj) për të shprehur mendimet e tyre me interes të përgjithshëm.

Projekt-rregulloren mund ta merreni në Zyrën Ligjore, dhe do të jetë e publikuar në  web faqen e Komunës:  www.rks-gov.net/gjilan

 Gjilan, 02 nëntor 2018                                                                                                                      Komuna e Gjilanit