Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Politikë dhe Financa mban takimin e radhës më 15 nëntor (salla e KKGJ, ora 13:00)

2018/11/07 - 3:34

                                                                                  R E N D  P U N E

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
  2. Propozim Rregullorja (KGJ)____2018 për ndarjen e titujve të nderit, çmimeve, mirënjohjeve dhe shpërblimeve
  3. Propozim Rregullorja për tatimin mbi pronën e paluajtshme për vitin 2019
  4. Rishikimi i vendimit për miratimin e Planit rregullues të Hollësishëm “Qendra 2”, (sugjerim i MAPL)
  5. Rishikimi i vendimit për miratimin e Planit rregullues të Hollësishëm “Qendra 3”, (sugjerim i MAPL)
  6. Rishikimi i vendimit për miratimin e Planit rregullues të Hollësishëm “Lagja e Spitalit” (sugjerim i MAPL)
  7. Propozim vendimi për themelimin e Komitetit Konsultativ të ekspertëve të Planifikimit Hapësinor
  8. Propozim vendimi për themelimin e Komitetit Konsultativ për persona me aftësi të kufizuar
  9. Propozim vendimi për themelimin e grupit punues për hartimin e planit vjetor të punës të Kuvendit të Komunës për vitin 2019
  10. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa mbahet në sallën e KK-së, më 15.11.2018, ora 13:00.

 

01.Nr._176/2018___                                                                                              Kryesuesja e Komitetit

Gjilan, më 08.11.2018                                                                                       /Shpresa Kurteshi-Emini/