Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mbahet më 18 qershor

2021/06/11 - 10:25

R E N D P U N E

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

2. Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB), për vitin fiskal 2022 dhe vlerësimet e hershme për vitet 2023-2024

3. Popozim vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore si dhe rrënimin e objekteve të Institucioneve Publike në zonat e Planeve Rregulluese Urbane në Gjilan

4. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në sallën e KK-së, më 18.06.2021, ora 13:00.

Kryesuesja e Komitetit
/Shpresa Kurteshi-Emini/