Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mbahet më 18 shtator (salla e Kuvendit, ora 13:00)

2018/09/11 - 3:29

REND PUNE

 1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
 2. Projekt-propozim Buxheti për vitin fiskal 2019 dhe vlerësimet e hershme për vitet 2020-2021
 3. Propozim-plani Rregullues i Hollësishëm “Qendra 2”, “Qendra 3” dhe “Lagja e Spitalit”
 4. Propozim-vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve në NPL “Tregu” Gjilan
 5. Propozim-vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve në NPL “Stacioni i Autobusëve” Gjilan
 6. Propozim-vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve në PPP “Ecohigjiena” (pjesa publike KRM Higjiena)
 7. Rishikimi i vendimit për caktimin e anëtarëve në Komitetin për Komunitete, 01 .Nr.016-28455 të datës 26.04.2018
 8. Informatë rreth fillimit të vitit shkollor 2018/2019
 9. Raport i komisionit për korrje-shirje 2018
 10. Kërkesë për mbështetje financiare për Radio-Gjilanin
 11. Kërkesë e OJQ “Soliteri” për mbështetje financiare për riparimin e pjesërishëm të ashensorit në soliter
 12. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa mbahet në sallën e KK-së, më 18.09.2018, ora 13:00.

 

Gjilan, më 11.09.2018                                                                                       Kryesuesja e Komitetit

Shpresa Kurteshi-Emini