Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mbahet më 19 shkurt (salla e Kuvendit, ora 13:00)

2020/02/12 - 4:23

                                                            REND PUNE 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar
  2. Propozim Rregullorja për Transparencë në Komunën e Gjilanit (sygjerim nga MAPL)
  3. Plani Komunal për Riintegrimin e qëndrueshëm te personave të riatdhesuar 2019-2020
  4. Propozim per këmbimin e prones private paluajtshme private me pronen komunale sipas PRRU “Qarku 1”
  5. Informatë për Manifestimin “Flaka e Janarit”2020
  6. Informatë nga DKA për suksesin në gjysmëvjetorin parë 2019/2020
  7. Të ndryshme

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa mbahet në sallën e KK-së, më 19.02.2020, ora 13:00.

  

01.Nr._21/  2020_                                                           Kryesuesja e Komitetit

Gjilan, më 12.02.2020                                                    /Shpresa Kurteshi-Emini/