Republika e Kosoves

Gjilan

KPF mbahet më 20 shkurt

2024/02/12 - 3:37

                                                                                       R E N D    P U N E

 1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të KPF-së dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 2. Raporti vjetor i punës per vitin 2023 i Kryetarit të Komunës
 3. Propozim vendimi për lejimin e këmbimit të pronave komunale me pronat e Republikës së Kosoves
 4. Propozim vendimi për caktimin e lokacionit për ndërtimin e Qendrës Rajonale për patent shofer me seli në Gjilan
 5. Shfuqizimi i Planit për Integritet Komunal 2023-2027.
 6. Propozim Vendimi per subvencionimin e shtesave për lehona
 7. Nryshimi dhe plotësimi i vendimit 01. nr. 016-20437 të datës 23.02.2023 për emërimin e Komisionit për shqyrtimin e kërkesve dhe ankesave në procesin e emërtimit të rrugëve dhe numrimit të adresave për territorin e Komunës së Gjilanit,
 8. Kërkesë nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë për aprovimin e vlerësimit të dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera për vitin 2023
 9. Formimi i komisionit rekrutues për përzgjedhjen e Drejtorëve dhe zv.Drejtorëve në IEAA
 10. Formimi i Komisionit për plotësim ndryshimin e Rregullores për ndarjen e bursave
 11. Raporti i suksesit të nxënësve  në gjysme vjetorin e parë të vitit shkollor, 2023/2024.
 12. Diskutim rreth hapjes se drejtimeve të reja në shkollat profesionale që mundësojnë punësim të gjeneratave të reja.
 13. Informatë rreth Manifestimit tradicional “Flaka e Janarit” 2024
 14. Të ndryshme

 

Mbledhja e Komitetit për Politikë dhe Financa do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Gjilanit, më 20.02.2024 në  ora 10:00.

 

Kryesuesi i Kuvendit

Kushtrim Kadriu