Republika e Kosoves

Gjilan

Seanca e 9-të e Kuvendit mbahet më 29 shtator 2022

2022/09/20 - 6:42

                                                                 REND PUNE

1. Konstatimi i prezences se andtareve te Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar
2. Pyetje dhe pergjigje
3. Kerkesa nga Policia e Kosoves per dhenien ne shfrytezim te objektit te ish-QKMF-se
4. Rekomandimet e Komitetit pdr Politike dhe Financa:
4.1 Rapoti i punes i Kryetarit te Komunes per periudhen Janar-Qershor 2022
4.2 Raporti i punes per vitin 2021 i Komisionit Komunal te aksionareve ne KRM “Higjiena” Gjilan
4.3 Raporti i punes per vitin 2021 i Komisionit Komunal te aksionareve ne NPL “Stacioni iAutobuseve”
4.4 Raporti i punes per vitin 2021 i Komisionit Komunal te aksionareve ne NPL “Tregu” SHA Gjilan
4.5 Propozim vendimi per emerimin e anetareve te Komisionit komunal te aksionareve ne NPL “Stacioni i Autobuseve”
4.6 Propozim vendimi per emerimin e anetareve te Komisionit komunal te aksionareve ne NPL “Tregu”
4.7 Propozim vendimi per emerimin e anetareve te Komisionit komunal te aksionareve ne KRM “Ecohigjiena”
4.8 Propozim vendimi per shpalljen e interesit publik per pjesen e parceles nr.309-0 ZK Stubline
4.9 Propozim Buxheti i Komunes se Gjilanit per vitin 2023
4.10 Propozim Vendimi per themelimin e Komisionit per zgjedhjen e Keshillave lokale
4.11 Informate rreth korrje-shirjeve
4.12 Informate e Komisionit per ndarjen e bursave
5. Te ndryshme

Mbledhja mbahet ne sallen e Kuvendit te Komunes se Gjilanit, me 29.09.2022, nga ora 9:00

Kryesuesi i Kuvendit
/ Arianit Sadiku/