Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Barazi Gjinore

  • Ajtene Shahiqi (AAK) – kryesuese
  • Riad Elezi (LDK) -z/kryesues
  • Shemsedin Elezi (LDK)
  • Xhylshene Berisha (LDK)
  • Ardhmërie Jakupi (LVV)
  • Mimoza Shkodra (PDK)
  • Ilir Tahiri (PDK)

Komiteti për barazi gjinore ështe themeluar në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe Statutin e Komunës, me qëllim që të lehtësojë punën e Kuvendit të Komunës në lidhje me procesin e marrjes së vendimeve, për t’i ofruar Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit analiza profesionale, konsultime dhe angazhim për çështjet specifike.

Fushëveprimtaria e Komitetit mbeshtetet në rregulloren e Kuvendit Komunal

Komiteti per barazi gjinore si aktivitete kryesore do t’i ketë, mbikqyrjen e zbatimit të ligjeve, monitorimin e resorëve të Qeverisë komunale që bien në kompetencë të Komitetit dhe dhënjen e rekomandimeve.

Komiteti do të bashkëpunojë me të gjitha institucionet relevante vendore dhe ndërkombëtare dhe do të bashkëpunojë ngushtë me organizatat joqeveritare vendore dhe ndërkombëtare nga fusha e të drejtave të njeriut.