Republika e Kosoves

Gjilan

Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

  • Blerim Syla (LDK) – kryesues
  • Sanije Matoshi (Nisma) – z/kryesuese
  • Arijeta Aliu (LDK)
  • Xhelal Hajrullahu (LVV)
  • Arbresha Berisha (LVV)
  • Ekrem Kryeziu (PDK)
  • Xhevat Demiri (AAK)

Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale është përgjegjës për fushat që lidhen me kujdesin parësor dhe në kuadër të bashkëpunimit dhe të kujdesit shëndetësor

Përkujdeset për zbatimin e shërbimeve për kujdesin parësor shëndetësor në komunë

Shqyrton propozimet e drejtorit të QKMF dhe të Entit për Emergjencë nëpërmjet DSHMS

Shqyrton buxhetin për sektorin e Shëndetësisë dhe ia dorëzon atë Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit për miratim

Shqyrton dhe jep propozime dhe sugjerime për projekt-planin vjetor të punës, të përgatitur nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Shqyrton raportin vjetor, të përgatitur nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe mund të propozojë ndryshime ose plotësime dhe t’ia dërgojë KPF – së dhe Kuvendit për miratim

Shqyrton dhe propozon programe për mbështetjen komunale grupeve të varfra të njerëzve (invalidët e luftës, viktimat e dhunës familjare, fëmijët jetimë, të pastrehët, të rikthyerit, pensionistët etj.) dhe propozon masa përkatëse

Mbështet Drejtorinë në ushtrimin e kompetencave dhe detyrave në lidhje me strehimin

Vlerëson propozimet e drejtorisë për strategjitë dhe planet e strehimit, duke përfshirë ndërtimin e shtëpive, renovimin e tyre si dhe mënyrën e shfrytëzimit të tyre për këto qëllime

Shqyrton programet, në raste emergjente, për strehim të refugjatëve, planet dhe zgjidhjet emergjente për fluksin e refugjatëve dhe rikthimin në vendet e tyre

Ushtron përgjegjësi tjera nëse ndryshe nuk është rregulluar me LVL dhe me Statut të Komunës.