Republika e Kosoves

Gjilan

Kulturë, Rini dhe Sport

Drejtor: Shpresa Hajdari

Tel: +383 (0) 44 632 048
E-mail: shpresa.hajdari@rks-gov.net

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BIOGRAFIA

U lind më 31.05.1961 në Gjilan.

Ka mbaruar shkollën e lartë, dega Gjuhë dhe Letërsi në Gjilan.
Ka punuar në teatër prej 1980-1993 si aktore, ku ka luajtur mbi 20 role, ndërsa për një periudhë në bibliotekë, kur masat e dhunshme shumicën i larguan nga puna dhe prej vitit 1993-1999 punuan jashtë objektit.

Në qershor 1999 kthehet përsëri në teatër, deri qershor 2000, kurse nga shtatori i vitit 2000 punoi një vit në TV MEN, pastaj edhe në Radio-Energji.

Në mandatin 2004-2008 u zgjodh këshilltare komunale nga LDK-ja, ndërsa pas disa muajve u emërua  drejtoreshë në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport.

2009-2010 – përvojë pune në projektin për bashkëpunim ndërkufitar në organizatën East West Institute, projekti Gjilan-Preshevë-Kumanovë-Trgovishte, si kordintore e grupit punues të rinisë dhe të drejta të grave.

Në mandatin 2012 -2015 – përsëri zgjidhet këshilltare komunale.

Në mandatin e tretë (2015-2018) u kandidua përsëri për asamble (LDK), ishte në listën e pritjes dhe në fund të mandatit, 3muaj u zgjodh këshilltare komunale.

Dy mandate ka qenë anëtare e Komitetit për Kulturë, Rini e Sport.

Ka qenë anëare e Forumit të Gruas të LDK-së.

Ka përcjellë disa trajnime, ligjërata, seminare: “Lideri i shpreses” (2007), “Avokimi”, “Barazia gjinore” etj.

Eshtë e certifikuar si trajnere në projektin “Gratë mund t’ia arrijnë”.

Eshtë e martuar dhe ka tre fëmijë – dy djem dhe një vajzë.

……………………………………………………………………………………

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë:

Udhëheq me resurset lokale kulturore, përfshirë muzetë lokale dhe resurset e trashëgimisë kulturore;
Bën hartimin e planifikimit buxhetor për Drejtorinë për kulturë, rini e sport;
Bën përgatitjen e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive
Udhëheq me arkivin komunal, teatrin, bibliotekën, stadiumet, palestrën e sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse;
Organizon dhe shënon data me rëndësi historike kur kërkohet;
Organizon debate për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit;
Rishqyrton raportet kontraktuese në lidhje me objektet e kulturës, rinisë dhe sportit;
Grumbullon shënime faktike mbi të arriturat në kulturë, rini dhe sport;
Bashkëpunon ngushtë dhe i raporton për punën kryetarit të Komunës, Kuvendit, Komitetit përkatës kurdo që kërkohet;
Bashkëpunon me nivelin qendror nga fushë veprimtaria përkatëse dhe këshilltarët nga këto fusha;
Bën regjistrimin e grupeve, klubeve, ansambleve etj;
Mbështet aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive;
Bashkëpunon me qytete tjera e shtete, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe këmbim përvojash si dhe me OJQ e organizata të tjera;
Respekton, përkrahë dhe ndihmon asociacione, klube, shoqata, individë me aftësi të posaçme kreative, pa dallim racor, gjinor, religjioz dhe nacional etj;
Ofron institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (në raste emergjente dhe veprimtari të tjera);
josh investitorët;
Organizon debate për zhvillim dhe avancim të rinisë, kulturës dhe sportit;
Kujdeset edhe për formacione të tjera nga sporti që nuk kanë hapësirë e kushte pune;
Bashkëpunon me arsimin në lidhje me reformat dhe kushtet që mund t’i kenë të rinjtë;
Krijon kushte për kthimin e rinisë në vend dhe riedukimin e tyre;
Organizon anketa, seminare e trajnime të ndryshme, kyçje të të rinjve kosovarë në aktualitete rinore, evropiane e botërore
Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti qendror