Republika e Kosoves

Gjilan

Kulturë, Rini dhe Sport

Drejtor: Deniza Limani

Tel: +383 (44) 654 671
E-mail: deniza.limani@rks-gov.net

 

BIOGRAFIA

……………………………………………………………………………………

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë:

Udhëheq me resurset lokale kulturore, përfshirë muzetë lokalë dhe resurset e trashëgimisë kulturore;
Bën hartimin e planifikimit buxhetor për Drejtorinë për kulturë, rini e sport;
Bën përgatitjen e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive
Udhëheq me arkivin komunal, teatrin, bibliotekën, stadiumet, palestrën e sporteve dhe hapësirat tjera përcjellëse;
Organizon dhe shënon data me rëndësi historike kur kërkohet;
Organizon debate për zhvillim dhe avancim të kulturës, rinisë dhe sportit;
Rishqyrton raportet kontraktuese në lidhje me objektet e kulturës, rinisë dhe sportit;
Grumbullon shënime faktike mbi të arriturat në kulturë, rini dhe sport;
Bashkëpunon ngushtë dhe i raporton për punën kryetarit të Komunës, Kuvendit, Komitetit përkatës kurdo që kërkohet;
Bashkëpunon me nivelin qendror nga fushë veprimtaria përkatëse dhe këshilltarët nga këto fusha;
Bën regjistrimin e grupeve, klubeve, ansambleve etj;
Mbështet aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive;
Bashkëpunon me qytete tjera e shtete, për të mundësuar një integrim të mirëfilltë dhe këmbim përvojash si dhe me OJQ e organizata të tjera;
Respekton, përkrahë dhe ndihmon asociacione, klube, shoqata, individë me aftësi të posaçme kreative, pa dallim racor, gjinor, religjioz dhe nacional etj;
Ofron institucionet e veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (në raste emergjente dhe veprimtari të tjera);
josh investitorët;
Organizon debate për zhvillim dhe avancim të rinisë, kulturës dhe sportit;
Kujdeset edhe për formacione të tjera nga sporti që nuk kanë hapësirë e kushte pune;
Bashkëpunon me arsimin në lidhje me reformat dhe kushtet që mund t’i kenë të rinjtë;
Krijon kushte për kthimin e rinisë në vend dhe riedukimin e tyre;
Organizon anketa, seminare e trajnime të ndryshme, kyçje të të rinjve kosovarë në aktualitete rinore, evropiane e botërore
Ushtron edhe kompetenca tjera që do t’i përcaktohen me ligj ose që delegohen nga pushteti qendror.