Republika e Kosoves

Gjilan

Seanca I (26.01.2023)

2023/01/24 - 10:33

 1. Ftesë Mbledhja e I e KK
 2. Rend pune i KK 26.01.2023
 3. Vendim per Orari i mbledhjeve te KK 2022
 4. Orari 2023
 5. Rekomandimet e KPF 17.01.2023
 6. Vendim per formimin e Grupi punes per hartimin e Planit te punes te Kuvendit
 7. KKSB Ndryshimi dhe plotesimi i vendimit per KKSB
 8. Vendimi per Shpalljen e Interesit Publik ZK Stubline
 9. Vendimi per formimin e Komisionit per zgjedhjen e e Keshillit Lokal
 10. Vendim Komisioni Komunal i Aksionareve Ecohigjiena
 11. Vendim Komisioni Komunal i Aksionarëve NLP Stacioni i Autobusve
 12. Vendim Komisioni i Aksionareve -TREGU
 13. draft propozim per caktimin e normave tatimore-2023
 14. Propozim vendimi per dhenien ne shfrytezim te QKMF-së
 15. Informatë e Komisionit per Bursa 2022
 16. Dokumentacioni per dhenien ne shfrytezim te objektit te QKMF per Policinë e Kosoves
 17. Kerkesa e Kryetarit per Shpalljen e Interesit Publik parcela 309-0 Stublin
 18. Raporti i korrje shirjeve për 2022- i korrigjuar