Republika e Kosoves

Gjilan

Seanca II 23.02.2023

2023/02/15 - 2:53

 1. Ftesë
 2. Rekomandim i KPF
 3. Rend pune
 4. Draft PLANI I PUNËS I KK GJILAN PËR VITIN 2023
 5. Procesverbal i mbledhjes se I 26.01.2023- i korrigjuar
 6. Programet Trevjeçare për Banim 2023-20225 drafti i korigjuar
 7. Statuti i QKMF-Dr.Nagip Rexhepi ne Gjilan 1
 8. Draft-vendimi per lirim nga gjoba per regjistrime te mevonshme
 9. Kerkese Zyres ligjore ne MSH
 10. Vendim Komisioni per shqyrtimin e kerkesave dhe Ankesa ne emertimin e Rrugeve shesheve dhe ndertesave
 11. Vendim per kompensimin e komisionit per ndarjen e bursave
 12. Vendim per miratimin e Planit te Punës 2023