Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra e Prokurimit

Jehona Hyseni

Telf: 044 105 536

jehona.hyseni@rks-gov.net