Republika e Kosoves

Gllogoc

Sektori i Ekonomisë

Shehrije Mustafa

Shefe Sektori për Ekonomi

shehrije.mustafa@rks-gov.net

038 200 40 823;     049 978 781

Udhëheqëse  e Sektorit për Ekonomi – Menaxhon, udhëheq punën e përgjithshme të sektorit për ekonomi dhe ndihmon Drejtorin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

 • Menaxhon stafin eDrejtoris për Zhvillim Ekonomik, dhe në bashkëpunim me Drejtorin, organizon punën përmes ndarjes së detyrave, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar cilësi në ngritjen e kapaciteteve në DZHE;
 • Përgatit propozim-rregullore për funksionimin e sektoreve merr pjesë në komisionet e ndryshme.
 • Ndihmon Drejtorin e DZHE -së në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime, përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 • Organizon, udhëheq grupet punuse në kuadër të zhvillimit ekonomik
 • Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara;
 • Kordinimi i punëve për regjistrimin e biznesëve
 • Kordinimi i puneve në azhurimin dhe inkasimin e  taksës komunale
 • Promovimi i turizmi ne aspektin ekonomik lokal
 • Zëvendëson Drejtorin e ZHE në mungesë të tij/saj dhe përfaqson Drejtorinë brenda institucionit dhe palëve të jashtme;
 • Koordinon punën dhe bashkëpunon me menaxherët tjerë në institucione
 • Mbikëqyrë punën e personelit të DZHE në aplikimin e reformave; 

 

Skender Hasi

Zyrtar i Lart për Biznes

skender.hasi@rks-gov.net

038 200 40 874  ;049 209 111

 • Idenifikim i biznesev aktive
 • Idenifikim i biznesev pasive
 • Futja ne sistem i te dhënave për biznese aktive
 • Klasifikimi sipas veprimtarive për biznese aktive
 • Ngarkesa e taksës komunale për biznese;
 • Përgaditja e informatave dhe raporteve;
 • Punë tjera me kërkes të shefit dhe drejtorit.

 

Xhevat Heta

Zyrtar i lart për Ekonomi

xhevat.heta@rks-gov.net,

038 200 40 874  ; 049 314 007

 • Regjistrimi i bizneseve fillestare (të gjitha SH.P.K, Shoqëritë aksionare, Ortakëri e përgjithshme, Ortakëri e Kufizuar, Shoqëria e Huaj Tregtare, Ndërmarrjet shoqërore dhe Kooperativat bujqësore).
 • Regjistrimi i shurjeve.
 • Regjistrimi i të gjitha ndryshimeve në biznes.
 • Regjistrimi i Qertifikatave duplikat.
 • Inkasimi i taksës komunale për biznese.(pagesat)
 • Protokolimi i të gjitha lëndve që kanë të bëjnë me biznes.
 • Raportet jovore, mujore pranë MTI.
 • Kerkesat për shpenzimet e DZHE( pagesave )
 • Zhvillimi i turizmi ne aspektin ekonomik lokal
 • Punë tjera me kërkes të shefit dhe drejtorit.

 

Violeta Baleci

Zyrtar i lart për Ekonomi

violeta.baleci@rks-gov.net

038 200 40 832; 049 818 635

 • Përpunon aktet e përgjithshme dhe ato normative.
 • Bënë përpunimin juridiko-profesional të ë gjitha lëndëve të cilat arrin për marrjen e      mendimit juridik;
 • Përpilon të gjitha kontratat dhe marrëveshjet;
 • Përcjellë  ligjet, aktet normative dhe njofton shefin në bazë të kërkesës,  për obligimet që                   burojnë nga ato;
 • Kryen të gjitha punët juridiko-administrative sipas kërkesës së Shefit dhe Drejtorit;
 • Merrë pjesë  në komisione dhe mbledhje të ndryshme me qëllim të dhënies së sçarimeve juridike;
 • Përgaditja e informatave dhe raporteve;
 • Ofron ndihmë juridike për zhvillimin e procedurave administrative.
 • Leshurja e fakturave për taksën komunale
 • Punë tjera me kërkesë të Shefit dhe Drejtorit

 

Arbenita Berisha

 Zyrtar për Zhvillim

arbenita.h.berisha@hotmail.com

038 200 40 874, 049 341 946

 • Regjistrimi i bizneseve fillestare (të gjitha Bizneset Individuale B.I)
 • Regjistrimi i shuarjeve
 • Regjistrimi i të gjitha shuarjeve në biznes
 • Regjistrimi i certifikatave duplikat
 • Inkasimi i taksës komunale për biznese(futja e te dhënave në system)
 • Protokolimi i të gjitha lëndëve që kanë të bëjnë me biznes
 • Punë tjera me kërkesë të Shefit dhe Drejtorit
 • Përgaditja e informatave dhe raporteve