Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Gllogoc

NJoftim për konsultim publik

2022/11/23 - 12:00

Komuna e Drenasit, përmes grupit punues për hartimin e Draft-Planit Komunal për Integritet 2023-2026, duke u bazuar në Ligjin Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale, Statutit të Komunës së Drenasit (Gllogocit), 01 Nr.110-6904 dhe Nenit 6 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 për Standardet Minimale të Konsultimit Publik në Komuna, Komuna e Drenasit/Gllogocit lëshon këtë:

 

NJOFTIM PUBLIK

 

Lidhur me organizimin e konsultimit publik me qytetarë për Draft-Planin Komunal për Integritet 2023-2026

 

Ky dokument do të jetë në konsultim publik nga data 23.11.2022 deri më datën 07.12.2022, ndërsa konsultimi publik me qytetarë do të mbahet me datën 07.12.2022 në Sallën e Kuvendit të Komunës duke filluar nga ora 11:00.

 

Komentet dhe sugjerimet e juaja, mund t’i dërgoni deri më datën 06.12.2022 në ora 16:00 ne këto adresa; bekim.dobra@rks-gov.net dhe komuna.drenas@rks-gov.net

 

Për më shumë detaje për Draft-Planin e Integritetit të Komunës së Drenasit/Gllogocit 2023-2026, mund t’i vizitoni vegëzat e mëposhtme ku është publikuar ky draft dokument;

 

Ueb faqja zyrtare e Komunës në rubrikën Konsultimet Publike, ne këtë link:

https://kk.rks-gov.net/gllogoc/category/konsultimet-publike-al/

 

Platforma për Konsultime Pubike:

https://konsultimet.rks-gov.net/meetingsList.php

 

Rrjetin social të Facebook:

https://www.facebook.com/komunadrenas