Republika e Kosoves

Gllogoc

Thirret mbledhja e Komitetit për Politikë e Financa

2022/01/12 - 4:49

Në bazë të nenit 52 të Ligjit nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale, nenit 42 pika 42.2 të Statutit të  Komunës së Drenasit, nenit 12 pika 12.2 dhe nenit 21 pika 21.2 të Rregullores së punës të  Kuvendit, Kryesuesi i Kuvendit të Komunës të Drenasit z. Milaim Hajdari, me datën 19.01.2022  (e mërkurë ) duke filluar në ora 10:00 në sallën e Bordit të Drejtorëve të Komunës, thërret mbledhjen e Komitetit për Politikë e Financa.

 Mbledhja do të këtë për rend dite:     

                          

1. Betimi i antarës znj. Blerina Gashi antare e Kuvendit Komunal në Drenas nga subjekti politik “Partia Demokratike e Kosovës” (PDK), duke e zevëndësuar antarën e Kuvendit Komunal znj.Egzona Jetullahut.

2. Raporti vjetor i Komitetit Konsultativ për Persona me Aftësi të Kufizua për vitin 2021

3. Plani i vjetor i punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2022

4. Plani i vjetor i punës së Kryetarit të Komunës për vitin 2022

5. Propozim Vendim për shfuqizimin e vendimit Nr. 12-400/01-65504,të dt. 23.12.2021.

6. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Kaltrina Dvorani.

7. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Fitore Bytyqi

8. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Besarta Elshani.

9. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Erleta Gjoshi

10. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Medina Hoxha-Hyseni.

11. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Qendresa Bajraktari.

12. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Mejreme Morina.

13. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Rajmonda Hasi.

14. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Hamide Gashi.

15. Propozim Vendim për financimin e projektit Start-Up nga kategoria e subvencioneve Mihane Hyseni.

16. Propozim Vendim për formimin e komisionit për plotsim të ndryshimin e statutit Nr.12.-060/05-14928, të datës 30.04.2020,të Ndermarrjes Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve’’në Drenas.

17. Propozim Vendim për formimin e Komisionit Vlerësues për zbatimin e procedurave të dhënjes në Shfrytëzim të pronës së paluajshtme të Komunës.

18. Raporti Financiar i zhvillimit të Buxhetit Janar –Dhjetor 2021.

19. Lista e rreziqeve Komunale për vitin 2022.

20. Raporti vjetor i Komitetit Konsultativ për për Arsim Kulturë Rini dhe Sport për vitin 2021.

21. Raporti vjetor i Komitetit Konsultativ për Zhvillim Ekonomik Mbrojtje të Ambientit Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale për vitin 2021 .

22. Raporti vjetor i Komitetit Konsultativ për Komiteti për Barazi Gjinore për vitin 2021.

23. Të ndryshme.