Republika e Kosoves

Gllogoc

Thirret mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës

2024/05/23 - 4:03

Thirret mbledhja e rregullt e Kuvendit të Komunës

 

Në bazë të nenit 43 të Ligjit nr. 03/L-40 për vetëqeverisje Lokale, neni 36,41dhe 42 pika 42.2 të Statutit të Komunës së Drenasit (Gllogocit), nenit 3 pika 3.7 si dhe nenit 12 pika 12.2 të Rregullores së punës të Kuvendit, Kryesuesi i Kuvendit të Komunës z. Milaim Hajdari, më datë:  30.05.2024, (e enjte) duke filluar në ora 10:00  në sallën e Kuvendit të Komunës, thirret mbledhja e rregullt e Kuvndit të Komunës.

 

 

 

Mbledhja do të ketë për rend dite:

 

  1. Procesverbali i mbledhjes së Kuvendit Komunal i mbajtur më dt.

29.04.2024.

  1. Propozim vendim për ndarjen e parcelës kadastrale 326-4 Çikatovë e Re.
  2. Të ndryshme